Thứ năm,  06/05/2021

Triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH khóa XIII

Chiều 7-1, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ QH tổ chức Hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XIII. Đại diện lãnh đạo các ủy ban của QH; nhiều bộ, ngành dự.Theo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH, trong nhiệm kỳ XIII sẽ có 85 dự án luật, sáu dự án pháp lệnh thuộc chương trình chính thức và 38 dự án luật, ba dự án pháp lệnh thuộc chương trình chuẩn bị. Trong đó, có nhiều dự án luật được dư luận đặc biệt quan tâm như Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Thủ đô; Luật Đất đai (sửa đổi)... Về chương trình chính thức, trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị, có 16 dự án và hai dự án pháp lệnh; lĩnh vực dân sự, kinh tế có 29 dự án luật, một dự án pháp lệnh. Lĩnh vực giáo dục- đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, văn hóa- thông tin, thể thao, dân tộc,...

Chiều 7-1, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ QH tổ chức Hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XIII. Đại diện lãnh đạo các ủy ban của QH; nhiều bộ, ngành dự.
Theo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH, trong nhiệm kỳ XIII sẽ có 85 dự án luật, sáu dự án pháp lệnh thuộc chương trình chính thức và 38 dự án luật, ba dự án pháp lệnh thuộc chương trình chuẩn bị. Trong đó, có nhiều dự án luật được dư luận đặc biệt quan tâm như Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Thủ đô; Luật Đất đai (sửa đổi)… Về chương trình chính thức, trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị, có 16 dự án và hai dự án pháp lệnh; lĩnh vực dân sự, kinh tế có 29 dự án luật, một dự án pháp lệnh. Lĩnh vực giáo dục- đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, văn hóa- thông tin, thể thao, dân tộc, tôn giáo, dân số, gia đình, trẻ em, lao động và chính sách xã hội có 21 dự án luật và một dự án pháp lệnh…
Để việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị các cơ quan, tổ chức có quyền trình dự án sớm thành lập hoặc củng cố Ban soạn thảo các dự án; tạo mọi điều kiện cần thiết cho việc soạn thảo bảo đảm chất lượng, tiến độ. Từ đó khắc phục triệt để tình trạng gửi hồ sơ dự án đến cơ quan thẩm tra, Uỷ ban Thường vụ QH và các đại biểu không đúng thời hạn. Phó Chủ tịch QH yêu cầu Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của QH theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động phối hợp chặt chẽ, tham gia ngay từ đầu với cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, thẩm tra, chỉnh lý dự án. Ủy ban Thường vụ QH yêu cầu Văn phòng QH, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp phối hợp, giải quyết bố trí nguồn kinh phí kịp thời để các cơ quan có điều kiện thực hiện.


Theo Nhandan