Thứ tư,  12/05/2021

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2012). Mục đích nhằm khẳng định vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đã và đang dẫn dắt dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc anh hùng; củng cố, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích mừng Đảng,...

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2012). Mục đích nhằm khẳng định vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đã và đang dẫn dắt dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc anh hùng; củng cố, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng cần gắn kết chặt chẽ với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, với tinh thần tích cực và kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt của đời sống xã hội; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả cán bộ cao cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Các hoạt động tuyên truyền kết hợp với những việc làm thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim, phát thanh, truyền hình “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Thìn”. Các ngành, địa phương, đơn vị, tùy theo điều kiện tổ chức các hình thức kỷ niệm, như: gặp mặt, tọa đàm để ôn lại truyền thống của Đảng, của ngành, địa phương, đơn vị; tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng; thăm di tích lịch sử cách mạng; thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với nước..

Theo Dangcongsan.vn