Thứ hai,  17/05/2021

Đảng bộ Lạng Sơn phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012

Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo củng cố những tổ chức đảng yếu kém. Coi trọng công tác đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Gắn công tác quy hoạch cán bộ với công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ; chỉ đạo thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá, phân loại cán bộ năm 2011 đảm bảo đúng thực chất. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo các quy định của Đảng, công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 và những năm tiếp theo.

LSO-Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, việc triển khai và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015. Ngay từ đầu năm Tỉnh ủy đã tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Các tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình một cách nghiêm túc; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động với 08 chương trình công tác trọng tâm, trong đó xác định 03 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm là: đẩy mạnh đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa; tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới; tăng cường đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng đô thị, quản lý đô thị, để phát triển thành phố Lạng Sơn thật sự là trung tâm chính trị, hành chính, văn hoá, thương mại, dịch vụ và du lịch ngày càng hiện đại và văn minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt và lâu dài; chăm lo giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc, thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm chính trị của đội ngũ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung nâng cao năng lực, quản lý điều hành, hiệu quả tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền.
Nhiệm vụ năm 2011 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định là: phấn đấu duy trì nhịp độ phát triển kinh tế cao và bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của từng ngành, từng sản phẩm. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái. Giữ vững ổn định chính trị; tiếp tục củng cố quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai nhiệm vụ năm 2011 trong bối cảnh cùng với thuận lợi cơ bản, còn nhiều khó khăn, thách thức: yếu tố không thuận lợi về thời tiết, giá cả, thị trường, tác động những khó khăn chung của cả nước, chịu ảnh hưởng to lớn tình hình khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới, thực hiện những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội (theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 của Chính phủ), những khó khăn vốn có của một tỉnh miền núi, biên giới chậm được khắc phục… Nhưng với sự nỗ lực cao trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Các lĩnh vực kinh tế của tỉnh vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục ổn định, một bộ phận được cải thiện, quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững, chính trị xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
Khách du lịch xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị
Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 đạt thấp so với kế hoạch. Một số mục tiêu nhiệm vụ đề ra chưa được thực hiện tích cực, hiệu quả còn hạn chế. Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân, nhất là người nghèo, đối tượng chính sách xã hội còn rất khó khăn; lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác chỉ đạo điều hành còn nhiều mặt bất cập; ở một số địa bàn còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc, một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp… đây là những hạn chế, yếu kém cần phải tích cực khắc phục trong thời gian tới.
Năm 2012, tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp và khó lường, khủng hoảng chính trị ở một số nước; khủng hoảng tài chính, tiền tệ, nợ công của các nước châu Âu; biến đổi khí hậu, môi trường sẽ tiếp tục tác động đến sự phát triển đất nước. Tình hình kinh tế – xã hội nước ta tuy giữ được ổn định, tăng trưởng khá nhưng chưa vững chắc; lạm phát còn cao, giá cả vẫn trong xu hướng gia tăng sẽ tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội. Tất cả tình hình trên đều có tác động gián tiếp và trực tiếp đến tỉnh ta, cùng với khó khăn vốn có của tỉnh miền núi, biên giới nên năm 2012 sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ là: tập trung mọi nỗ lực cao nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2011, tạo bước chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tập trung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Tiếp tục đổi mới, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các cấp cần tập trung sự chỉ đạo và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Một là, Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV để nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước 5 năm 2011 – 2015 và năm 2012. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu; khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện các kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đề ra các giải pháp tích cực, quyết liệt, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2012 ở từng cấp, từng ngành.
Hai là, Đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các công trình hạ tầng trọng yếu các khu vực cửa khẩu. Chú trọng công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, hoàn thiện các cơ chế chính sách của tỉnh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho nông dân. Tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp thế mạnh của tỉnh, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có của các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện một số dự án công nghiệp mới; thu hút mạnh mẽ các hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn; khuyến khích khai thác, thu gom, chế biến nâng cấp để tăng giá trị một số mặt hàng xuất khẩu của địa phương. Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đầu tư trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng dịch vụ và cung ứng dịch vụ. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tranh thủ nguồn vốn đầu tư có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, vùng kinh tế động lực và các vùng nông thôn, vùng khó khăn. Tập trung chỉ đạo cải thiện và tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư; chỉ đạo và tổ chức tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên khoáng sản và các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Ba là, Tích cực chỉ đạo giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, đổi mới phát triển lĩnh vực văn hóa – xã hội. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học vùng khó khăn; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức các cấp; quan tâm công tác dạy nghề. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hoá, thể thao; nâng cao chất lượng cuộc vận động ‘’Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá’‘, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh và nâng cao y đức trong ngành y tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục tạo điều kiện, giải quyết việc làm, nhất là ở khu vực nông thôn. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các ngành nghề, lĩnh vực. Tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, chú trọng quan tâm người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.
Bốn là, Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh – quốc phòng. Thường xuyên chăm lo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Từng bước xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo thẩm quyền. Thực hiện công tác cải cách tư pháp theo lộ trình của Trung ương, nâng cao chất lượng các hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại; tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương để tích cực chủ động tham gia diễn đàn hợp tác quốc tế, các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư ngoài nước.
Năm là, Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra; đấu tranh, làm thất bại âm mưu ‘’Diễn biến hoà bình’‘ của các thế lực thù địch. Tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc; nâng cao kỷ luật, kỷ cương nội bộ, tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý điều hành, tổ chức thực hiện của từng cấp, ngành, đặc biệt là cơ sở.
Hàng chờ xuất qua cửa khẩu Tân Thanh – Ảnh: Trí Dũng
Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp uỷ đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, đôn đốc tổ chức thực hiện, đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng được thực thi có hiệu quả ở cơ sở và thực tiễn cuộc sống.
Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo củng cố những tổ chức đảng yếu kém. Coi trọng công tác đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Gắn công tác quy hoạch cán bộ với công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ; chỉ đạo thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá, phân loại cán bộ năm 2011 đảm bảo đúng thực chất. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo các quy định của Đảng, công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 và những năm tiếp theo.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và niềm tin vào tương lai phát triển mạnh mẽ, bền vững của vùng đất địa đầu Tổ quốc, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng bộ và quân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

(Bài viết của đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho Báo Lạng Sơn số Xuân Nhâm Thìn 2012)