Thứ bảy,  03/06/2023

Kiểm toán Nhà nước triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012

Sáng 10-2, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012.Tại hội nghị, KTNN đã đề ra 10 giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2012, trong đó chú trọng việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tính kịp thời của thông tin kiểm toán; kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm toán viên trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động KTNN giai đoạn...

Sáng 10-2, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012.
Tại hội nghị, KTNN đã đề ra 10 giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2012, trong đó chú trọng việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tính kịp thời của thông tin kiểm toán; kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm toán viên trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động KTNN giai đoạn 2011-2015.


Theo Nhandan