Chủ nhật,  28/05/2023

Chỉ đạo tổ chức tốt Ðại hội Hội Nông dân các cấp

Ngày 4-2-2012, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ra Chỉ thị số 11-CT/T.Ư về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Chỉ thị nêu rõ, năm 2012 và 2013 là thời gian diễn ra Đại hội Hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013 - 2018).Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.Để lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ...
Ngày 4-2-2012, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ra Chỉ thị số 11-CT/T.Ư về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Chỉ thị nêu rõ, năm 2012 và 2013 là thời gian diễn ra Đại hội Hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013 – 2018).

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Để lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Chỉ đạo ban chấp hành hội nông dân các cấp chuẩn bị tốt báo cáo tổng kết, phát huy dân chủ, trí tuệ của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân để đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong công tác xây dựng hội, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua; phân tích sâu sắc nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm và bài học thiết thực. Bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để vận dụng cụ thể, sáng tạo vào việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới ở mỗi cấp hội…

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và tổ chức đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt của các cấp hội. Ban Chấp hành mới và các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp hội phải bảo đảm tiêu chuẩn, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển, thật sự là những người tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe để xây dựng tổ chức hội, đoàn kết hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn.

Đại hội hội nông dân các cấp cần được chỉ đạo tập trung, chuẩn bị chu đáo để đại hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ, đúng nguyên tắc Điều lệ quy định…

Chỉ thị cũng nêu rõ nhiệm vụ của các ban Đảng Trung ương trong việc phối hợp theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư.

Theo Nhandan