Thứ tư,  06/07/2022

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2012 (lần 2): Thảo luận và quyết định 13 nội dung quan trọng

Buổi chiều, phiên họp tiếp tục thảo luận Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu một phần viện phí khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước; Quyết định của UBND tỉnh về thay thế Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 11/04/2008 của UBND tỉnh về điều chỉnh chế độ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ, công chức tỉnh Lạng Sơn. Sáng 20/6/2012, phiên họp sẽ tiếp tục thảo luận để thông qua 8 nội dung theo kế hoạch của kỳ họp.

LSO-Ngày 19/6/2012, UBND tỉnh đã triệu tập phiên họp thường kỳ tháng 6/2012, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, sẽ tập trung thảo luận và quyết định 13 báo cáo, tờ trình.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
kết luận các nội dung tại phiên họp
Buổi sáng 19/6, các đại biểu dự họp đã nghe Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Tài chính trình 3 báo cáo của UBND tỉnh về: kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012 (lần 2); Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm. Thảo luận về vấn đề này, đã có 18 ý kiến đóng góp, phân tích, bổ sung làm rõ nguyên nhân đối với các chỉ tiêu đạt được và chưa được, trên cơ sở đó tiếp tục đề ra các giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Qua nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận: ngoài nội dung các báo cáo đã nêu, đề nghị các sở, ngành tiếp tục cập nhật hoàn chỉnh số liệu và bổ sung vào báo cáo đánh giá tình hình 6 tháng về nông nghiệp, công nghiệp, vấn đề việc làm, lĩnh vực giao thông, những cơ chế chính sách ảnh hưởng đến công tác điều hành… công tác dân tộc, tôn giáo và công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao 3 lĩnh vực cho 3 cơ quan, đó là: Sở Kế hoạch & Đầu tư phải có báo cáo về tình hình hoạt động doanh nghiệp hiện nay; Cục Thuế tỉnh có báo cáo rõ ràng, chi tiết về thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về giảm, giãn, nợ đọng thuế đối với doanh nghiệp; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh có báo cáo về công tác tín dụng….
Buổi chiều, phiên họp tiếp tục thảo luận Tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu một phần viện phí khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước; Quyết định của UBND tỉnh về thay thế Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 11/04/2008 của UBND tỉnh về điều chỉnh chế độ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ, công chức tỉnh Lạng Sơn. Sáng 20/6/2012, phiên họp sẽ tiếp tục thảo luận để thông qua 8 nội dung theo kế hoạch của kỳ họp.

Mai Văn Hoa