Thứ ba,  05/07/2022

Đoàn công tác Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam làm việc tại Lạng Sơn

LSO-Ngày 22/6/2012, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội) do giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Lạng Sơn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên hiệp Hội; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các sở Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ. Nội dung chương trình làm việc tập trung báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Lạng Sơn. Liên hiệp Hội Lạng Sơn được thành lập ngày 15/8/2008 và ngày 12/11/2008 Liên hiệp Hội đã tiến hành đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2013 bầu ra...

LSO-Ngày 22/6/2012, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội) do giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn.
Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Lạng Sơn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên hiệp Hội; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các sở Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ. Nội dung chương trình làm việc tập trung báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Lạng Sơn. Liên hiệp Hội Lạng Sơn được thành lập ngày 15/8/2008 và ngày 12/11/2008 Liên hiệp Hội đã tiến hành đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2013 bầu ra Ban chấp hành gồm 15 đồng chí. Sau gần 4 năm hoạt động, đến nay, Liên hiệp Hội có 20 hội thành viên với 75.722 hội viên hoạt động ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế – xã hội trong tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, kinh phí chủ yếu được cấp từ ngân sách của tỉnh nhưng Liên hiệp hội đã chỉ đạo các Hội thành viên tham gia thực hiện xã hội hoá hoạt động khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển cộng đồng… Một số hội viên của các hội thành viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sâu đã được UBND tỉnh chọn làm phản biện cho các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh như đề tài “nghiên cứu cải tạo rừng hồi năng suất thấp”, “quy hoạch lại ba loại rừng, định hướng phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2011-2020”… Tuy nhiều tổ chức bộ máy liên hiệp hội hiện nay chưa ổn định, chưa thành lập được các bộ phận chuyên trách trực thuộc Liên hiệp Hội. Nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội còn lúng túng, chưa tạo được sự gắn kết cần thiết giữa các Hội thành viên. Chưa hoàn thiện Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát xã hội, chưa xây dựng được quy chế phối hợp giữa các hội thành viên. Chất lượng hoạt động của các hội thành viên chưa đồng đều, vẫn còn nhiều hội hoạt động cầm chừng, chất lượng sinh hoạt thấp.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất một số kiến nghị với Liên hiệp Hội Việt Nam như tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công tác chuyên trách ở Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh mới thành lập. Đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất về tổ chức bộ máy, biên chế và chế độ đối với cán bộ Liên hiệp Hội cấp tỉnh. Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn đã đánh giá cao những kết quả của tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ những khó khăn với tỉnh và thông tin tình hình hoạt động của Liên hiệp Hội các tỉnh bạn. Đối với các đề xuất kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ nghiên cứu, xem xét thực hiện trong thời gian tới.

Thanh Huyền