Thứ bảy,  25/09/2021

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Chiều 6-7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2012.Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã hoàn thành, trình, ban hành 43 văn bản, đề án, nhiệm vụ theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 27-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ, về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường; trình Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quyết định phê duyệt dự án "Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính". Tập trung trình Chính phủ ban hành xong bốn Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật Viên chức. Triển khai dự thảo Đề án: "Chiến lược phát triển đội ngũ công chức đến năm 2020"; "Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức"... nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, có đủ năng lực, trình độ, chuyên môn và phẩm chất đạo...

Chiều 6-7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2012.
Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã hoàn thành, trình, ban hành 43 văn bản, đề án, nhiệm vụ theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 27-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ, về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường; trình Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quyết định phê duyệt dự án “Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Tập trung trình Chính phủ ban hành xong bốn Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật Viên chức. Triển khai dự thảo Đề án: “Chiến lược phát triển đội ngũ công chức đến năm 2020”; “Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức”… nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, có đủ năng lực, trình độ, chuyên môn và phẩm chất đạo đức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Về lĩnh vực quản lý chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đã báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Hội nghị T.Ư 5 khóa XI “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản, đề án liên quan đến chính sách tiền lương của cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học, tăng cường làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo.
Sáu tháng cuối năm, Bộ Nội vụ tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức thông qua việc xây dựng các văn bản cần ban hành nhằm thực hiện tốt Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trong đó chú trọng đến các quy định về xác định vị trí việc làm và chính sách nhân tài; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức. Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Theo Nhandan