Theo hướng dẫn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển năm 2012; các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam…

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế về biển, đảo Việt Nam cũng như các quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo.