Thứ sáu,  08/12/2023

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ông Lưu Bá Mạc, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Bản thân tôi đã công tác trong ngành giáo dục và đào tạo được 15 năm, trong đó bao gồm 8 năm học tập, nghiên cứu tại thành phố Melbourne của nước Úc; và hiện nay đã và đang công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ được gần 4 năm.

Với cương vị công tác là Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, tôi được giao nhiệm vụ tham mưu một số lĩnh vực chủ yếu như: quản lý công nghệ; ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân; sở hữu trí tuệ; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; sáng kiến và các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật; thông tin, thống kê khoa học và công nghệ.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội có ba chức năng: thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Nếu vinh dự được trúng cử là Đại biểu quốc hội khóa XV, tôi sẽ có thêm điều kiện thuận lợi và sẽ cố gắng hết mình thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Trước hết, tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu, nâng cao năng lực của bản thân để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội. Đồng thời sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan nơi công tác.

Trong đó, tôi sẽ thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri cả nước nói chung và của cử tri tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Từ đó, sẽ là cầu nối để truyền tải những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến với Quốc hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ngoài ra, tôi sẽ thực hiện tốt các quyền của người Đại biểu quốc hội để thực sự đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Đồng thời, khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, tôi sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Bên cạnh đó, sẽ đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết đó.

Hơn nữa, tôi sẽ thường xuyên nghiên cứu tình hình thực tiễn và những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Từ đó, sẽ tham mưu và tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng, cụ thể hóa và triển khai cơ chế, chính sách để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn của đất nước nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Đặc biệt là những chính sách về Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Mặt khác, với vị trí Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và tham mưu những giải pháp phù hợp nhằm góp phần triển khai có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực được phân công. Cụ thể như:

– Đối với công tác quản lý công nghệ: Tiếp tục tham mưu có chất lượng, hiệu quả nội dung tham gia ý kiến hoặc thẩm định công nghệ của các dự án đầu tư, góp phần ngăn chặn các công nghệ lạc hậu, công nghệ cấm chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao, công nghệ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng thời góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh Lạng Sơn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

– Đối với công tác sở hữu trí tuệ: Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm đặc trưng của tỉnh và góp phần đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

– Đối với công tác ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân: Tiếp tục tham mưu có hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra thường xuyên, liên tục đối với công tác ứng dụng, đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, góp phần giảm thiểu nguy cơ về sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

 – Đối với công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Tiếp tục tham mưu có hiệu quả công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo sự lan tỏa trong các tổ chức, cá nhân, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…

– Đối với công tác sáng kiến và công tác tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật: Tiếp tục tham mưu thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, lao động sáng tạo, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.