Thứ năm,  22/02/2024

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Bà Hoàng Thị Hải Yến, chuyên viên Ban Kinh tế – xã hội, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

Được sự tín nhiệm giới thiệu của lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh nơi tôi công tác và cử tri nơi cư trú; qua các vòng hiệp thương giới thiệu của MTTQVN tỉnh Lạng Sơn, đã giới thiệu tôi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 gồm 5 huyện: Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn.

Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với tôi trước toàn thể các bậc cử tri bởi tôi hiểu Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, đại biểu Quốc hội là người thay mặt Nhân dân, được nhân dân giao nhiệm vụ quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đại biểu Quốc hội không chỉ đại diện cho Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin được dự kiến chương trình hành động như sau:

Một là: Làm tròn nhiệm vụ và quyền hạn của người Đại biểu Nhân dân; tham gia đầy đủ các các phiên họp của Quốc hội, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, gần gũi, gắn bó với Nhân dân để hiểu rõ được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và những vấn đề bức xúc của Nhân dân, từ đó thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan Nhà nước hữu quan; báo cáo trước cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình theo quy định.

Hai là: Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ năng lực, tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các chính sách về phát huy dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quan tâm nhiều hơn đến các chính sách liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội ở vùng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri do Uỷ ban MTTQ các cấp chủ trì để tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh kịp thời với Quốc hội và các cơ quan hữu quan. Đồng thời đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phối hợp chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình.

Ba là: Cùng với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn thực hiện các hoạt động giám sát trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội; giám sát thực thi pháp luật và một số vấn đề bức xúc còn tồn tại trên địa bàn tỉnh như: Cải cách hành chính, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội, giải quyết khiếu nại tố cáo,… đảm bảo các chính sách được thực thi hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Bốn là: Là đại biểu nữ tôi dành sự quan tâm đặc biệt của mình đến những vấn đề có liên quan đến gia đình, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như: bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, giảm thiểu và tiến tới chấm dứt các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái trong mọi lĩnh vực và ở mọi nơi; vấn đề lao động, việc làm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống, tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; đảm bảo sự tham gia đầy đủ, hiệu quả và cơ hội bình đẳng của phụ nữ trong việc hoạch định chính sách trên các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Năm là: Luôn nỗ lực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác. Dù ở cương vị công tác nào, tôi cũng sẽ mang hết năng lực, trình độ, trí tuệ và lòng tâm huyết của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, tôi sẽ làm tròn vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, đồng thời có điều kiện để đại diện cho cử tri ở địa phương và đại diện cho tổ chức Hội Nông dân đóng góp tích cực, hiệu quả hơn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân