Chủ nhật,  11/04/2021
PHẦN THỨ BẢY: NGÀY BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ
PHẦN THỨ BẢY: NGÀY BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC, TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU, KIỂM PHIẾU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ
Xem thêm [PHẦN THỨ SÁU: TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ] Câu 164. Ngày bầu cử được quy định như thế nào? Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử....
PHẦN THỨ SÁU: TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ
PHẦN THỨ SÁU: TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ
Xem thêm [PHẦN THỨ NĂM: TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ] Câu 153. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử được quy định như thế nào? Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông...
PHẦN THỨ NĂM: TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ
PHẦN THỨ NĂM: TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ
Xem thêm [PHẦN THỨ TƯ: VIỆC ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN] Câu 131. Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử gồm những bước, công đoạn nào? Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là một...
PHẦN THỨ BA: CỬ TRI VÀ DANH SÁCH CỬ TRI
PHẦN THỨ BA: CỬ TRI VÀ DANH SÁCH CỬ TRI
Xem thêm: [PHẦN THỨ HAI: CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ] Câu 87. Những người nào được gọi là cử tri? Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (Ngày 23 tháng 5 năm...
PHẦN THỨ HAI: CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ
PHẦN THỨ HAI: CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ
Xem thêm: [PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG] Câu 53. Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gồm những tổ chức nào? Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các...
HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
LTS - Ngày bầu cử đại biểu Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là Chủ nhật (23/5/2021). Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện...