Thứ ba,  28/11/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên

LSO-Vào những năm đầu khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vừa mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, t.5, tr.185). Người khẳng định rằng sự phát triển trong tương lai của đất nước, nguồn kế tục phát huy thành quả cách mạng lên tầm cao mới và tiền đồ vẻ vang của dân tộc nằm trong tay thanh thiếu nhi.Cách mạng tháng Tám thành công mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước, Bác dạy: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”, “Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường cuốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu” (Sđd, t.4, tr.33). Bác vừa khẳng định vai trò lịch sử của thanh niên, vừa đặt niềm tin mạnh mẽ vào khả năng cách mạng của thanh niên, “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách, dìu dắt thế...

LSO-Vào những năm đầu khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vừa mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, t.5, tr.185). Người khẳng định rằng sự phát triển trong tương lai của đất nước, nguồn kế tục phát huy thành quả cách mạng lên tầm cao mới và tiền đồ vẻ vang của dân tộc nằm trong tay thanh thiếu nhi.
Cách mạng tháng Tám thành công mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước, Bác dạy: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”, “Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường cuốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu” (Sđd, t.4, tr.33). Bác vừa khẳng định vai trò lịch sử của thanh niên, vừa đặt niềm tin mạnh mẽ vào khả năng cách mạng của thanh niên, “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai” (Sđd, t.10, tr.488). Sau khi miền Bắc được giải phóng, đất nước chuyển sang xây dựng CNXH, Người chỉ rõ: “Thanh niên ta có vinh dự lớn thì cũng phải có trách nhiệm lớn”. Trách nhiệm của thanh niên là không phải đòi hỏi đất nước đã cho mình những gì? Mà mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn, phải kiên trì mục đích, lý tưởng: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

Đoàn thanh niên Công an thị trấn Đồng Đăng và chi đoàn thanh niên khu Lò Rèn tọa đàm nhân ngày 26-3 – Ảnh: Hòa Lộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh niên là một hệ thống nhất quán về nhận thức, tư duy chính trị, quan điểm, lý luận trong nhiều lĩnh vực như nhìn nhận, đánh giá, về vai trò, vị trí, khả năng cách mạng của thanh niên, giáo dục đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp của dân tộc, của Đảng, tổ chức thanh niên thành lực lượng xung kích cách mạng, đội hậu bị tin cậy của Đảng, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN “… Với một thế hệ thanh niên hăng hái, kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc” (Sđd, t.12, tr.66 – 67). Thanh niên là đối tượng quần chúng đặc thù của Đảng, cho nên cần phải quan tâm đến đời sống, công tác và học tập của thanh niên, Người căn dặn: “Cần phải đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý của các lớp thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết vấn đề một cách thiết thực” (Sđd, t.10, tr.307), Người cho đây là cách tốt nhất để củng cố mối liên hệ giữa các tổ chức thanh niên với đông đảo quần chúng. Đối với cán bộ làm công tác thanh niên phải nhìn nhận thanh niên theo quan điểm phát triển, không chỉ học tập kỹ năng vận động đối tượng là đủ mà còn phải học văn hoá, chính trị, kỹ thuật, cần phải học lý luận Mác – Lênin kết hợp với đấu tranh và công tác hàng ngày. Bác dạy: “Học tập chủ nghĩa Mác – Lênin là học tập tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân”. Dù rất yêu quý thanh niên, Người vẫn luôn xem xét thanh niên một cách toàn diện, Người đánh giá thanh niên với tất cả những ưu điểm vốn có nhưng Người luôn chỉ ra nhược điểm, thiếu sót của thanh niên. Đó là sự thiếu từng trải, thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống, một số chưa chịu khó học thêm, mắc bệnh hình thức, cá nhân, tự cao tự đại, “Trong tổ chức thanh niên vẫn còn giữ một xu hướng chật hẹp, không bao bọc được nhiều giai tầng, không kéo được đại đa số thanh niên” (Sđd, t.4, tr.106). Bác yêu cầu mọi thanh niên phải chống tâm lý tư lợi, ham hưởng thụ, ngại khó nhọc, chống thói quen xem thường lao động, nhất là lao động chân tay, chống lười biếng, giả dối, hình thức, khoe khoang. Phát huy mặt mạnh, khắc phục điểm yếu là con đường để tự hoàn thiện nhân cách của thanh niên.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, Đảng ta đã khẳng định: “Công tác thanh niên là công việc sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Công tác thanh niên là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của các đoàn thể nhân dân và của toàn xã hội, mỗi gia đình. Và bản thân Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng cố gắng tự đổi mới để phát huy ảnh hưởng trong giới trẻ, tập hợp đông đảo thanh niên trong các phong trào hành động cách mạng của đoàn, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Kế thừa lời dạy về lý tưởng cho thanh niên của Hồ Chí Minh, kết hợp với thực tiễn ngày hôm nay của đất nước, thanh niên có thể xây dựng cho mình một chân lý – một lý tưởng: Không ngừng phấn đấu xây dựng Việt Nam trở thành một nước “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Thu Thủy