Thứ bảy,  24/02/2024

Hữu Lũng quán triệt chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

LSO-Sáng ngày 29/3, Huyện ủy Hữu Lũng đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” tới các ủy viên BCH Đảng bộ huyện, báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể huyện, bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn.Hội nghị đã đã được nghiên cứu, quán triệt 4 nội dung trong chuyên đề, gồm: Ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức là văn minh” và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề Tư tưởng,...

LSO-Sáng ngày 29/3, Huyện ủy Hữu Lũng đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” tới các ủy viên BCH Đảng bộ huyện, báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể huyện, bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn.
Hội nghị đã đã được nghiên cứu, quán triệt 4 nội dung trong chuyên đề, gồm: Ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức là văn minh” và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng các cấp trong năm 2010. Theo đó, sau hội nghị, các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền chuyên đề tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong chi, đảng bộ xong trước ngày 15/4/2010. Đồng thời xây dựng chương trình hành động của cấp ủy cơ sở “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” gắn với việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở.

Hoàng Hồng