Thứ năm,  07/12/2023

Đẩy mạnh triển khai CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2010

LSO-Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” đang được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Để có sức lan toả lớn trong toàn xã hội ngày 9/4/2010, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp tỉnh đã có Công văn số 1068-CV/BCĐ nhằm đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Cuộc vận động. Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu, quá trình thực hiện Cuộc vận động phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị năm 2010; trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010. Triển khai học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chủ đề Cuộc vận động. Qua đó,...

LSO-Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” đang được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh.
Để có sức lan toả lớn trong toàn xã hội ngày 9/4/2010, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp tỉnh đã có Công văn số 1068-CV/BCĐ nhằm đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Cuộc vận động. Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu, quá trình thực hiện Cuộc vận động phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị năm 2010; trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010. Triển khai học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chủ đề Cuộc vận động. Qua đó, phục vụ thiết thực Đại hội Đảng bộ các cấp, trở thành một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

MC