Thứ bảy,  24/02/2024

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc thiểu số và miền núi

LSO-Là lãnh tụ của Đảng ta, Nhà nước ta, với tầm nhìn của nhà tư tưởng lớn, nhà văn hóa kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chính sách dân tộc thiểu số và miền núi của Đảng, Nhà nước phải chú ý đến tính đặc thù của từng dân tộc, phải khơi dậy, phát huy khả năng vươn lên của các dân tộc thiểu số và Người chỉ rõ, nước ta có trên 50 dân tộc anh em là thành viên trong cộng đồng dân tộc Việt Nam nhưng mỗi dân tộc thiểu số có tâm lý, phong tục, tập quán riêng. Do vậy, theo Người, chính sách dân tộc thiểu số và miền núi phải lưu ý đến đặc điểm này không chỉ trong nội dung mà trong hình thức thể hiện cũng phải phù hợp với đồng bào, phải dễ hiểu để đồng bào dễ làm theo. Với tầm tư tưởng lớn của vị lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định và nhấn mạnh, việc xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ nhằm phát huy sức mạnh đại...

LSO-Là lãnh tụ của Đảng ta, Nhà nước ta, với tầm nhìn của nhà tư tưởng lớn, nhà văn hóa kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chính sách dân tộc thiểu số và miền núi của Đảng, Nhà nước phải chú ý đến tính đặc thù của từng dân tộc, phải khơi dậy, phát huy khả năng vươn lên của các dân tộc thiểu số và Người chỉ rõ, nước ta có trên 50 dân tộc anh em là thành viên trong cộng đồng dân tộc Việt Nam nhưng mỗi dân tộc thiểu số có tâm lý, phong tục, tập quán riêng.
Do vậy, theo Người, chính sách dân tộc thiểu số và miền núi phải lưu ý đến đặc điểm này không chỉ trong nội dung mà trong hình thức thể hiện cũng phải phù hợp với đồng bào, phải dễ hiểu để đồng bào dễ làm theo. Với tầm tư tưởng lớn của vị lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định và nhấn mạnh, việc xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động sức người, sức của của các dân tộc phục vụ sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, phát triển kinh tế, văn hóa của các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc mà còn nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng,… Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu công tác cán bộ của Đảng phải “chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ miền núi”, phải chăm lo cho sự nghiệp xây dựng, phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ là con em các dân tộc thiểu số.

Ở Việt Bắc, Người thường đến thăm gia đình đồng bào các dân tộc.
Tư tưởng của Người về chính sách dân tộc thiểu số và miền núi là di sản cực kỳ quý giá đối với toàn Đảng, toàn quân ta. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX đã xác định “Các dân tộc thiểu số nước ta cư trú xen kẽ trên địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái” và chỉ rõ “Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc; quan tâm phát triển bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất”.
Theo ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc thiểu số và miền núi, Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX ngày 12-3-2003 đi vào cuộc sống xã hội đất nước 7 năm nay, tình hình miền núi và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các nước nói chung, tỉnh ta nói riêng đã có bước chuyển biến quan trọng, đạt những thành tựu to lớn: Nền kinh tế nhiều thành phần phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; văn hóa phát triển phong phú, những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy; hệ thống chính trị được tăng cường và củng cố; tình hình chính trị, trật tự xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Quan điểm xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc thiểu số và miền núi mà nhiều lần Người nhấn mạnh, nhắc Đảng ta là “trong chính sách đó, có hai điều quan trọng là: Đoàn kết các dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào”. Lời nhắc trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di huấn của Người đối với Đảng ta.Thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ chí Minh, tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX vào cuộc sống xã hội, cả nước nói chung, tỉnh ra nói riêng, đoàn kết các dân tộc được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng cao, các dân tộc bình đẳng, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng “to lớn hơn, đàng hoàng hơn” theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung Thành