Thứ hai,  05/12/2022

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng

LSO-Mở đầu bản Di chúc thiêng liêng của Người - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn” và Người đã chỉ ra cho Đảng ta, nhân dân ta một trong các nguyên nhân thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Vì vậy, điều đầu tiên của Di chúc cho toàn Đảng, toàn dân ta, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến công tác Đảng. Người viết: “Trước hết nói về Đảng – nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người nhấn mạnh “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn...

LSO-Mở đầu bản Di chúc thiêng liêng của Người – Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn” và Người đã chỉ ra cho Đảng ta, nhân dân ta một trong các nguyên nhân thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Vì vậy, điều đầu tiên của Di chúc cho toàn Đảng, toàn dân ta, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến công tác Đảng. Người viết: “Trước hết nói về Đảng – nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người nhấn mạnh “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình…” Người còn di chúc về mở rộng dân chủ, về tự phê bình và phê bình trong Đảng với tình đồng chí thương yêu lẫn nhau và việc rèn luyện đạo đức cách mạng đối với đảng viên.

tled-1.jpg” alt=””>
Ngày 1 tháng 1 năm 1960, Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên của nước ta – Ảnh: Tư Liệu
Thấm nhuần lời di chúc thiêng liêng của Người, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó có Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đã siết chặt đoàn kết thống nhất cùng nhân dân cả nước hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang, tiến lên giành toàn thắng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giang sơn thu về một mối. Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12/1976) đến Đại hội X (tháng 4/2006) với 7 kỳ đại hội và 30 năm sau ngày thống nhất đất nước, bao giờ Đảng ta cũng lấy đoàn kết thống nhất trong Đảng, quan hệ giữa Đảng với dân làm bài học cực kỳ quý báu và là nguyên nhân thắng lợi trên mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Ngày nay là đoàn kết thống nhất để thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập kinh tế thế giới.
Để học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng mà Di chúc của Người đã dạy- phải quán xuyến và tổ chức thực hiện tổng hợp, hài hòa các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng liên quan mật thiết với nhau, thúc đẩy nhau phát triển. Đó là phải đoàn kết thống nhất nhận thức trên cơ sở nền tảng tư tưởng của Chủ nghĩa Mác –Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở mục tiêu, lý tưởng của cương lĩnh, điều lệ, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đó là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất trong công tác tổ chức và sinh hoạt của Đảng, là linh hồn của sự hội tụ trí tuệ và động lực của Đảng. Để có đoàn kết thống nhất trong Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh còn chỉ rõ cần thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, đặc biệt đối với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể. Trong sinh hoạt Đảng luôn nêu cao nguyên tắc phê bình và tự phê bình, đó là quy luật phát triển của Đảng, làm thường xuyên như “rửa mặt hàng ngày”. Để có sự đoàn kết thống nhất, mọi đảng viên phải tự rèn luyện, học tập, nâng cao giác ngộ hiểu biết, chấp hành Điều lệ Đảng.
Hiện nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang khẩn trương tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, tổng kết thi đua –khen thưởng 5 năm 2006-2010, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Hơn lúc nào hết, cán bộ, đảng viên hãy cùng nhau đoàn kết thống nhất trong công tác xây dựng Đảng, tích cực tham gia ý kiến vào văn kiện của Đảng, đoàn kết thống nhất bầu những người có đủ năng lực và phẩm chất, có uy tín vào Ban chấp hành đảng bộ các cấp.

Đinh Ích Toàn