Thứ năm,  08/12/2022

Phát huy tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới

LSO - Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890- 1969) là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam,lãnh tụ của giai cấp công nhân và cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Hồ Chủ tịch thăm xưởng cơ khí khu gang thép Thái Nguyên Ảnh: TLThân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, Người luôn hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đã lãnh đạo Đảng và nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, ghi những mốc son sáng chói trên con đường đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả...

LSO – Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890- 1969) là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam,lãnh tụ của giai cấp công nhân và cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.
Hồ Chủ tịch thăm xưởng cơ khí khu gang thép Thái Nguyên
Ảnh: TL

Thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, Người luôn hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đã lãnh đạo Đảng và nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, ghi những mốc son sáng chói trên con đường đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lực lượng lãnh đạo duy nhất mở đường cho những thắng lợi to lớn của cách mạng nước ta. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Cuộc đời oanh liệt đầy gian khổ, hy sinh của Người cũng để lại cho chúng ta một tấm gương ngời sáng về phẩm chất đạo đức của người cách mạng, tượng trưng cho những gì tốt đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách Việt Nam.

Theo con đường mà Người đã vạch ra và dưới sự dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh, gần 25 năm qua, Đảng và nhân dân ta đã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, mở ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới là to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, tạo điều kiện để đưa đất nước ta vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện khát vọng sâu xa của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Lê Hải Yến