Thứ tư,  07/12/2022

Bác Hồ – Tấm gương rèn luyện đức và tài, lối sống và phong thái của người đảng viên

LSO-Năm 1959, Bác Hồ đã viết: “Nói tóm lại, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi công việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”. Cả đời Bác chỉ có một mục đích là “phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân” như Bác đã nói trước đồng bào ngày 31-5-1946, trước khi Bác sang Pháp đàm phán. Rèn luyện đạo đức cách mạng, trong cả cuộc đời của mình, khi “phải ẩn nấp nơi núi non” hoặc “ra vào chốn tù tội, xông pha...

LSO-Năm 1959, Bác Hồ đã viết: “Nói tóm lại, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi công việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”.
Cả đời Bác chỉ có một mục đích là “phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân” như Bác đã nói trước đồng bào ngày 31-5-1946, trước khi Bác sang Pháp đàm phán. Rèn luyện đạo đức cách mạng, trong cả cuộc đời của mình, khi “phải ẩn nấp nơi núi non” hoặc “ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo”, Bác “vì mục đích đó”, khi là Chủ tịch nước “lo lắng đêm ngày”, Bác “cũng vì mục đích đó”, khi “phải xa xôi ngàn dặm” Bác lại “cũng vì mục đích đó”. Rèn luyện đạo đức cách mạng, Bác Hồ bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu cũng “chỉ đeo đuổi một mục đích” là “làm cho ích quốc, lợi dân, “là” nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đó là điều chủ chốt nhất của đạo đức cách mạng của Bác Hồ và cùng nhiều điều nữa của đạo đức cách mạng mà Bác tu dưỡng, rèn luyện, Bác là tấm gương tuyệt vời về đạo đức người đảng viên cộng sản.
Hồ Chủ Tịch trong phòng làm việc của Người ở căn cứ Việt Bắc Ảnh: TL
Lối sống của Bác Hồ là lối sống của một nhà văn hóa kiệt xuất và của một nhà hoạt động chính trị luôn có khát vọng vươn tới những chuẩn mực của chân, thiện, mỹ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù sống ở đô thị các nước lớn, giữa những cảnh xa hoa, phù phiếm hay sống trong rừng thẳm, hang sâu ăn “cháo bẹ, rau măng”, lúc là người phụ bếp, người thợ ảnh… Cho đến khi là Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, bao giờ Bác cũng sống giản dị, thanh bạch. Lối sống như vậy cho Bác rèn luyện hàng ngày, thành nếp. Bác Hồ là tấm gương về phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, về phong cách lãnh đạo đi đúng đường lối quần chúng, mở rộng dân chủ nội bộ, mở rộng dân chủ nhân dân. Bác là người lãnh đạo cao nhất, có uy tín nhất của Đảng và Nhà nước nhưng không bao giờ Bác đặt mình cao hơn tổ chức, ở ngoài sự kiểm tra, giám sát của tổ chức, mà Bác luôn luôn bàn bạc tập thể, cùng Trung ương Đảng lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc. Bác Hồ còn là tấm gương về tác phong của người lãnh đạo vì nước, vì dân, gần dân, tin dân, hiểu dân. Hiếm có một lãnh tụ 24 năm là Chủ tịch Nước có nhiều lần đi cơ sở, đến làm việc với các địa phương, các xí nghiệp, các hợp tác xã, các đơn vị lực lượng vũ trang…, Bác đều xem xét tình hình và kiểm tra chu đáo.

Tấm gương Bác Hồ về rèn luyện đức và tài, lối sống và phong cách, tác phong, phong thái đã góp phần quan trọng vào kết quả của quá trình xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Trong đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn hiện nay, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, tấm gương trên đây của Bác Hồ tiếp tục tỏa sáng, là động lực cho Đảng ta, cho mọi đảng viên nâng cao tầm trí tuệ, đạo đức, văn minh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xứng đáng với sứ mệnh mà nhân dân tin tưởng giao phó.

Trung Thành