Thứ tư,  01/02/2023

Bác Hồ – Tấm gương tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng

LSO-Là người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, là Chủ tịch Đảng, Bác Hồ tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, không bao giờ, không khi nào, không ở đâu vin vào mình là lãnh tụ tối cao của Đảng để có bất cứ ngoại lệ nào, bất cứ chiếu cố nào.Trong các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, Bác Hồ đặc biệt coi trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Là Chủ tịch Đảng, Bác không bao giờ, không khi nào độc đoán, chuyên quyền, hách dịch và Bác yêu cầu các tổ chức Đảng, mọi đảng viên đều phải nghiêm chỉnh thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phải coi đó là nguyên tắc quan trọng nhất, có tính chất sống còn, quyết định chất lượng, sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Chính do tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, Bác huy động và phát huy được toàn bộ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và bản thân Bác...

LSO-Là người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, là Chủ tịch Đảng, Bác Hồ tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, không bao giờ, không khi nào, không ở đâu vin vào mình là lãnh tụ tối cao của Đảng để có bất cứ ngoại lệ nào, bất cứ chiếu cố nào.
Trong các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, Bác Hồ đặc biệt coi trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Là Chủ tịch Đảng, Bác không bao giờ, không khi nào độc đoán, chuyên quyền, hách dịch và Bác yêu cầu các tổ chức Đảng, mọi đảng viên đều phải nghiêm chỉnh thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phải coi đó là nguyên tắc quan trọng nhất, có tính chất sống còn, quyết định chất lượng, sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Chính do tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, Bác huy động và phát huy được toàn bộ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và bản thân Bác nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Với Bác, trong hành động thực tiễn suốt thời gian dài Bác lãnh đạo Đảng ta, Nhà nước ta, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách hoàn toàn xa lạ với kiểu dựa dẫm tập thể, không giám quyết đoán trên tinh thần trách nhiệm cao, cũng hoàn toàn xa lạ với kiểu độc tài, độc đoán, coi thường tập thể làm thiệt hại lợi ích của Đảng, của dân.
Hồ Chủ Tịch tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 ngày 5 tháng 9 năm 1960 – Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ nhấn mạnh nhiều lần rằng, Đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức bao gồm những người tự nguyện sinh hoạt chung tự nguyện chung sức phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, cho nên, thực hiện kỷ luật nghiêm minh, tự giác là một nội dung quan trọng của nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Là Chủ tịch Đảng, Bác Hồ không lúc nào ngơi ý thức xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Kể từ ngày 30-12-1920, khi bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành người cộng sản cho đến khi “đi xa”, trong gần 50 năm mang danh hiệu người cộng sản, Bác Hồ là hiện thân về đoàn kết trong Đảng ta và giữa Đảng ta với các Đảng Cộng sản trên thế giới. Là linh hồn của tư tưởng đoàn kết thống nhất trong Đảng, Bác yêu cầu và căn dặn mọi cán bộ, đảng viên phải đoàn kết thực sự. Là tấm gương về đoàn kết thống nhất trong Đảng, là linh hồn của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước khi “đi xa” viết Di chúc để lại cho toàn Đảng, Bác căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có bề dầy truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, có sức mạnh của một Đảng Mác-Lênin do Bác Hồ sáng lập, tổ chức, giáo dục, rèn luyện. Sức mạnh của Đảng ta được tạo ra từ nhiều nguồn, trong đó, Đảng ta thật diễm phúc có một nguồn từ tấm gương Bác Hồ. Tấm gương Bác Hồ tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng trở thành sức mạnh to lớn, tạo lập ý chí và niềm tin cho mọi đảng viên ra sức phấn đấu trên mọi lĩnh vực, ra sức trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng, nghiêm chỉnh và tự giác thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Trung Thành