Thứ tư,  27/10/2021

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng

LSO-Đại hội Đảng cấp cơ sở của tỉnh Lạng Sơn đã thành công tốt đẹp, mỗi Đại hội thành công đều có sự đóng góp quan trọng từ nội dung thảo luận của đại biểu dự Đại hội và đảng viên. Để Đại hội Đảng bộ cấp huyện và cấp tỉnh thành công, thảo luận các văn kiện của Đại hội luôn là nội dung cần thiết và quan trọng, một cách thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội theo tư tưởng Hồ chí Minh sẽ góp phần cho những thành công đó.Từ chiếc máy chữ này của Hồ Chủ tịch đã ra đời nhiều văn kiện quan hệ đến vận mệnh của Tổ quốc - Ảnh: Tư LiệuDịp Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thư XI là dịp rèn luyện chính trị rất quan trọng và rất rộng khắp cho toàn Đảng. Với tinh thần đó, tất cả đảng viên cần phải hăng hái tham gia thảo luận. Khi quán triệt tinh thần thảo luận trong Đại hội Đảng, Hồ Chí Minh cho rằng: Trước khi thảo luận, mỗi một đồng chí phải nghiên cứu thật kỹ bản dự thảo...

LSO-Đại hội Đảng cấp cơ sở của tỉnh Lạng Sơn đã thành công tốt đẹp, mỗi Đại hội thành công đều có sự đóng góp quan trọng từ nội dung thảo luận của đại biểu dự Đại hội và đảng viên. Để Đại hội Đảng bộ cấp huyện và cấp tỉnh thành công, thảo luận các văn kiện của Đại hội luôn là nội dung cần thiết và quan trọng, một cách thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội theo tư tưởng Hồ chí Minh sẽ góp phần cho những thành công đó.
Từ chiếc máy chữ này của Hồ Chủ tịch đã ra đời nhiều văn kiện quan hệ đến vận mệnh của Tổ quốc – Ảnh: Tư Liệu
Dịp Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thư XI là dịp rèn luyện chính trị rất quan trọng và rất rộng khắp cho toàn Đảng. Với tinh thần đó, tất cả đảng viên cần phải hăng hái tham gia thảo luận. Khi quán triệt tinh thần thảo luận trong Đại hội Đảng, Hồ Chí Minh cho rằng: Trước khi thảo luận, mỗi một đồng chí phải nghiên cứu thật kỹ bản dự thảo Văn kiện của Đảng. Khi thảo luận tại Đại hội thì mỗi đồng chí đảng viên phải biết liên hệ từ các nội dung nêu trong Văn kiện với công tác của chi, đảng bộ mình để góp ý kiến đầy đủ, sát hợp với Đại hội Đảng. Trước hết là phải thành khẩn tự phê bình từ công tác của mình, phát huy ưu điểm, sửa chữa những khuyết điểm để củng cố tốt tổ chức Đảng và quan trọng là phải biết rèn luyện mình trở thành người đảng viên tốt. Phải phản ánh lên cấp trên yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng, hết sức quan tâm đến việc nâng cao mức sống vật chất và văn hoá của quần chúng. Các giải pháp tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, chủ trương và chính sách của Đảng phải mang tính khả thi rất cao mới tổ chức thực hiện có hiệu quả. Để tổ chức Đảng cấp dưới thảo luận tốt, thì cấp trên phải lãnh đạo, giúp đỡ, theo dõi, rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm. Khi có các đảng viên nêu các câu hỏi khó, nếu chưa chắc chắn thì nên hỏi cấp trên, không nên giải thích hoặc trả lời một cách miễn cưỡng. Trong mỗi Đại hội phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình; phải gom góp ý kiến của đảng viên trong Đại hội cấp mình để giúp đỡ Đại hội cấp trên cho thật tốt. Về phía đảng viên, phải nâng cao đạo đức cách mạng, đoàn kết và củng cố tốt và tích cực đẩy mạnh, hoàn thành tốt những nhiệm vụ Đảng đã đề ra. Hồ Chí Minh khẳng định, Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa. Cho nên, toàn thể đồng chí đảng viên phải thảo luận kỹ càng các nội dung và đóng góp ý kiến dồi dào để Đại hội thành công tốt đẹp.

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4/8/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nghiêm túc. Đến nay, Đại hội Đảng cấp cơ sở đã hoàn thành và thành công tốt đẹp, trên cơ sở đó, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã chỉ đạo Đại hội điểm toàn diện đối với Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng. Qua Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng cho thấy, các cấp Đại hội đều làm đúng nguyên tắc, đúng quy trình và đảm bảo 4 nội dung, trong đó, rất chú trọng đến phần nội dung thảo luận các văn kiện Đại hội theo hướng dẫn của Trung ương. Để Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng là kim chỉ nam dẫn đường, vừa là bài học vừa là nguyên tắc vừa là hướng dẫn để Đại hội Đảng các cấp vận dụng thảo luận có hiệu quả. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được từ Đại hội cấp cơ sở và Đại hội điểm ở Đảng bộ huyện Chi Lăng, Đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV sẽ vận dụng thực hiện tốt tư tưởng của Bác.

Minh Chấn