Thứ năm,  30/03/2023

Bác Hồ căn dặn đảng viên mới

LSO-Năm 1953, trên báo Cứu quốc, lấy bút danh ĐX, Bác Hồ đã viết : “Đảng lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc. Đối với vận mệnh của nước nhà và dân tộc, Đảng có trách nhiệm vô cùng to lớn. Cho nên xây dựng Đảng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng... Đảng cần phải phát triển và củng cố...”. Để phát triển và củng cố Đảng, Bác Hồ chỉ ra nhiều việc Đảng ta phải tiến hành, trong đó “cần phải giáo dục những đảng viên mới”.Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, ngày 14-5-1966, đến thăm và nói chuyện với lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức tại Trường phổ thông cấp III Chu Văn An, Bác Hồ đã nói để đảng viên mới nhận thức cho đúng đắn rằng: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải. Trước đây khi Đảng còn hoạt động bí mật, các đồng chí chúng ta vào Đảng, chỉ một lòng một dạ làm cách mạng. Bọn đế quốc, phong kiến bắt bớ, cầm tù, xử tử rất nhiều cán bộ, đảng viên của Đảng,...

LSO-Năm 1953, trên báo Cứu quốc, lấy bút danh ĐX, Bác Hồ đã viết : “Đảng lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc. Đối với vận mệnh của nước nhà và dân tộc, Đảng có trách nhiệm vô cùng to lớn. Cho nên xây dựng Đảng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng… Đảng cần phải phát triển và củng cố…”. Để phát triển và củng cố Đảng, Bác Hồ chỉ ra nhiều việc Đảng ta phải tiến hành, trong đó “cần phải giáo dục những đảng viên mới”.
Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, ngày 14-5-1966, đến thăm và nói chuyện với lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức tại Trường phổ thông cấp III Chu Văn An, Bác Hồ đã nói để đảng viên mới nhận thức cho đúng đắn rằng: “Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải. Trước đây khi Đảng còn hoạt động bí mật, các đồng chí chúng ta vào Đảng, chỉ một lòng một dạ làm cách mạng. Bọn đế quốc, phong kiến bắt bớ, cầm tù, xử tử rất nhiều cán bộ, đảng viên của Đảng, nhưng các đồng chí chúng ta vẫn hăng hái hoạt động. Có những đồng chí như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Thụ và rất nhiều đồng chí khác đã anh dũng hy sinh cho Đảng, cho cách mạng”. Nêu những tấm gương của những đảng viên “chỉ một lòng một dạ làm cách mạng”, trước những đảng viên mới, Bác nói rõ: “Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên”. Sau khi xác định mục đích vào Đảng đối với mọi người xin vào Đảng, Bác căn dặn đảng viên mới “phải học những điều cơ bản, những điều a, b, c về chủ nghĩa cộng sản” và Bác giải thích “Vì chủ nghĩa cộng sản là mục đích cuối cùng của Đảng ta. Đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản là lẽ sống của người đảng viên”. Chỉ rõ lẽ sống của người cộng sản, Bác Hồ căn dặn đảng viên mới: “Các cô, các chú cần luôn luôn ghi nhớ: Người cộng sản chúng ta không được phút nào quên lý tưởng cao cả của mình là: Suốt đời làm cách mạng phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, làm cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thắng lợi hoàn toàn trên Tổ quốc ta và trên thế giới”. Bác còn căn dặn đảng viên mới “phải học tập đường lối của Đảng” và Bác giải thích: “Vì có nắm vững đường lối cách mạng mới thấy rõ phương hướng tiến lên của cách mạng, mới hiểu rõ mình phải làm gì và đi theo phương hướng nào để thực hiện mục đích của Đảng”. Không chỉ căn dặn đảng viên mới phải học tập chủ nghĩa cộng sản để “nâng cao quyết tâm phấn đấu suốt đời cho lý tưởng cộng sản, biến quyết tâm đó thành hành động thực tế trong lao động sản xuất, trong chiến đấu và trong đời sống hàng ngày”, phải học tập đường lối cách mạng của Đảng để “sẵn sàng chịu đựng mọi hy sinh, gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, làm thật tốt bất cứ nhiệm vụ gì do Đảng giao cho”, Bác còn căn dặn đảng viên mới phải “học tập văn hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ, không ngừng nâng cao trình độ chính trị tư tưởng và năng lực công tác của mình”. Để học tập có kết quả, Bác căn dặn đảng viên mới “phải có thái độ đúng và phương pháp đúng”, phải biến những điều đã học thành hành động cách mạng thực tế. Học phải đi đôi với hành, chứ không phải học để nói suông”.
Bác Hồ chỉ rõ: “Để làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân kháng chiến và kiến quốc, Đảng phải thật mạnh mẽ, trong sạch, sáng suốt, thống nhất… Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần đảng viên trong sạch”. Chăm lo xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, Bác Hồ luôn luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện, đội ngũ đảng viên ngay từ khi vào Đảng, là đảng viên mới “phải không ngừng rèn luyện tư tưởng vô sản và giữ vững lập trường vô sản”, “phải tuyệt đối chấp hành những nghị quyết của Đảng, giữ gìn kỷ luật của Đảng và của Chính phủ”, “phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng”, “phải toàn tâm toàn lực phụng sự quần chúng”, “phải phụ trách trước quần chúng”, “phải đi đúng đường lối quần chúng để lãnh đạo quần chúng”. Chỉ rõ những điều kiện cho đảng viên mới ra sức rèn luyện, Bác xác định “Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: mình vào Đảng để làm đầy tới cho nhân dân” và Bác nhấn mạnh “làm đầy tớ cho nhân dân” và Bác nhấn mạnh “làm đầy tớ nhân dân chứ không phải làm “quan” nhân dân”.

Bác Hồ nhấn mạnh “Đảng không phải chỉ cần con số nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng không phải có cái chất của người đảng viên”. Để có “cái chất của người đảng viên”, người mới vào Đảng, là đảng viên mới, ra sức làm theo những lời Bác Hồ căn dặn, bất kỳ ở hoàn cảnh nào, bất kỳ làm công việc gì cũng kiên quyết làm cho xứng đáng danh hiệu đảng viên. Đó chính là trách nhiệm của đảng viên mới, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” mà Bác Hồ đã căn dặn.

Trung Thành