Thứ bảy,  18/09/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khai sinh ra nước Việt Nam mới

LSO-Trong những ngày đầu của tháng 9 này cả nước ta đang hân hoàn chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong những giờ phút trọng đại này mỗi người dân chúng ta lại nhớ Bác khôn nguôi. Người đã ghi tên nước Việt Nam lên bản đồ thế giới trong thế kỷ XX, Người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh ra nước Việt Nam - Ảnh: Tư liệuĐược soi sáng bởi học thuyết Mác- Lênin, Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo vào con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong tư tưởng và cuộc đời của Người. Hồ Chí Minh là một trong những người sáng lập ra Đảng cộng sản Pháp, là người yêu nước chân chính và là người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Với việc tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh đã tích cực hoạt động và xúc tiến cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày mùng 3 tháng...

LSO-Trong những ngày đầu của tháng 9 này cả nước ta đang hân hoàn chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong những giờ phút trọng đại này mỗi người dân chúng ta lại nhớ Bác khôn nguôi. Người đã ghi tên nước Việt Nam lên bản đồ thế giới trong thế kỷ XX, Người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
tled-1.jpg” alt=””>
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khai sinh ra nước Việt Nam – Ảnh: Tư liệu
Được soi sáng bởi học thuyết Mác- Lênin, Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo vào con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong tư tưởng và cuộc đời của Người. Hồ Chí Minh là một trong những người sáng lập ra Đảng cộng sản Pháp, là người yêu nước chân chính và là người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Với việc tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh đã tích cực hoạt động và xúc tiến cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930 dưới sự chủ trì của Người, Đảng cộng sản Việt Nam đã được thành lập. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng và có ý nghĩa quyết định cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam. 15 năm sau, dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Bác, dân tộc ta đã làm nên thắng lợi cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và sau cách mạng Tháng Tám thành công vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Người đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản Tuyên ngôn đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, đất nước ta từ đây lại có tên trên bản đồ thế giới, nhân dân Việt Nam từ thân phận làm nô lệ bọn đế quốc, thực dân, phong kiến trở thành chủ nhân của một nước tự do độc lập. Đến năm 1946 thực dân Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ hai, Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo, toàn dân kháng chiến đến năm 1954 làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, giải phóng một nửa đất nước theo Hiệp định Giơnevơ và hai năm sau sẽ tiến hành tổng tuyển cử. Nhưng đế quốc Mỹ đã nhảy vào Miền Nam Việt Nam thế chân Pháp phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và Bác Hồ, chúng ta lại bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và 20 năm sau, ngày 30/4/1975 chúng ta đã giải phóng được Miền Nam thống nhất đất nước, sau đó xoá bỏ bao vây cấm vận và chúng ta đã hoà nhập khu vực, hoà nhập thế giới, đổi mới đưa đất nước đi lên thắng lợi.

Kế tục sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam từng bước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước. Ngày nay, đất nước và dân tộc ta đã bước sang một kỷ nguyên mới, trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phong phú, đa dạng và phức tạp. Cả dân tộc đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, bên cạnh đó cũng là những khó khăn, thách thức đòi hỏi chúng ta phải vượt qua. Song dẫu con đường đi còn nhiều khó khăn, thách thức, nhân dân ta nguyện nhất trí, tin tưởng, tự hào, vững bước theo ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Hoàng Hiếu