Thứ năm,  05/08/2021

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh

LSO-Là người sáng lập, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng. Để xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những nội dung mà Đảng cần phải làm cho thật tốt là:Một, Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác –Lênin “làm cốt”, tức làm cơ sở lý luận, làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Hồ Chí Minh nhẫn mạnh: “Đảng muốn vững mạnh thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tầu không có bàn chỉ nam”. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Lấy chủ nghĩa đó “làm cốt”, suốt quá trình lãnh đạo Đảng ta, Hồ Chí Minh luôn kiên định lập trường xây dựng Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin và Người vận dụng...

LSO-Là người sáng lập, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng. Để xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những nội dung mà Đảng cần phải làm cho thật tốt là:
Một, Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác –Lênin “làm cốt”, tức làm cơ sở lý luận, làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Hồ Chí Minh nhẫn mạnh: “Đảng muốn vững mạnh thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tầu không có bàn chỉ nam”. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Lấy chủ nghĩa đó “làm cốt”, suốt quá trình lãnh đạo Đảng ta, Hồ Chí Minh luôn kiên định lập trường xây dựng Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin và Người vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Đảng ta, của cách mạng nước ta.
Hai, Đảng phải theo, phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng là tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm, tự giác; đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
tled-3.jpg” alt=””>
Hồ Chủ tịch đọc diễn văn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 (5-9-1960) – Ảnh: Tư liệu
Về tập trung dân chủ, Hồ Chí Minh chỉ rõ đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong học thuyết về Đảng cộng sản. Trong nguyên tắc này, tập trung và dân chủ thống nhất biện chứng với nhau “Tập trung trên nền tảng dân chủ”, “dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung”. Theo Hồ Chí Minh, thực hiện tập trung trong Đảng là thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, địa phương phục tùng Trung ương, tất cả mọi đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của tổ chức Đảng. Về tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, Hồ Chí Minh chỉ rõ đây là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Theo Hồ Chí Minh: “Lãnh đạo độc đoán, chủ quan. Kết quả là hỏng việc. Phụ trách không do cá nhân, thì sẽ đi đến cái tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ. Kết quả cũng là hỏng việc”. Về tự phê bình và phê bình, Hồ Chí Minh coi đó là quy luật phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Một đảng mà giấu diếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiểm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó, như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Về kỷ luật nghiêm, tự giác, Hồ Chí Minh coi đây là nguyên tắc làm cho Đảng thực sự là một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, có sức mạnh và Người đòi hỏi “mỗi đảng viên cần phải làm kiểu mẫu phục tùng kỷ luật, chẳng những kỷ luật của Đảng, mà cả kỷ luật của các đoàn thể nhân dân và của cơ quan chính quyền cách mạng”. Về đoàn kết thống nhất trong Đảng, Hồ Chí Minh chỉ rõ đây là nguyên tắc xây dựng Đảng, là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và Người chỉ ra cơ sở của Đoàn kết thống nhất trong Đảng là đường lối, quan điểm và Điều lệ Đảng, xa rời cơ sở này thì chỉ có thể là sự đoàn kết thống nhất hình thức, giả hiệu, tạm thời, chứa đựng nguy cơ phá hoại đoàn kết từ trong. Nhấn mạnh nguyên tắc này, Hồ Chí Minh căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Ba, Đảng phải quan tâm xây dựng về mặt đạo đức, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư cách đạo đức cho cán bộ, đảng viên xây dựng Đảng về mặt đạo đức cách mạng là một nội dung đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản việt Nam, là bước phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh đối với học thuyết của V.I.Lênin về đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Để Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”, Hồ Chí Minh chỉ rõ Đảng phải rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Người yêu cầu cán bộ, đảng viên: Về phẩm chất, tư cách phải suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp của Đảng; đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết, lên trước hết; có đời tư trong sáng, là một tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo. Về năng lực phải có trí tuệ minh mẫn, sáng suốt, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ giỏi, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân; phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân; phải luôn luôn học tập với động cơ “học để làm việc, làm người, làm cán bộ”, “học để phụng sự đoàn thể, giải cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”, phải có phong cách tốt, sâu sát, tỉ mỉ, trước hết phải có tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện nhiệm vụ.
Bốn, Đảng phải tăng cường mối quan hệ với dân. Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu trong tổ chức Đảng và trong đảng viên; Đảng phải vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân; Đảng phải tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng.
Năm, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Chỉ rõ thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn bản thân Đảng là yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong điều kiện cách mạng chuyển sang giai đoạn mới càng cần quan tam công tác xây dựng Đảng, việc “cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. Hồ Chí Minh chỉ ra Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn trên những nội dung: Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phương thức lãnh đạo, đạo đức, lối sống; luôn luôn chú ý đề phòng và khắc phục những biểu hiện tiêu cực, thoái hóa, biến chất; thường xuyên giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn tâm, toàn ý phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân; vươn lên kịp thời đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới do sự biến đổi của tình hình trong nước và tình hình quốc tế.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” là di sản cực kỳ quý báu và quan trọng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta. Theo tư tưởng Hồ CHí Minh, ngày nay trong công cuộc đổi mới, trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng ta càng quan tâm công tác xây dựng Đảng, đang tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”.

Trung Thành