Thứ sáu,  12/08/2022

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh: Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

LSO-Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã thu được những kết quả tốt đẹp, tạo ra sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành từ tỉnh đến cơ sở, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua nói chung thêm phát triển, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch hàng năm của ngành đề ra. Điểm đáng chú ý là, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong quá trình thực hiện đã luôn được gắn kết chặt chẽ với các phòng trào thi đua của ngành nên tạo ra sức lan tỏa, hiệu ứng to lớn với sự tác động qua lại, tương hỗ lẫn nhau…Ảnh: tư liệuNgay sau khi quán triệt các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;...

LSO-Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã thu được những kết quả tốt đẹp, tạo ra sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành từ tỉnh đến cơ sở, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua nói chung thêm phát triển, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch hàng năm của ngành đề ra.
Điểm đáng chú ý là, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong quá trình thực hiện đã luôn được gắn kết chặt chẽ với các phòng trào thi đua của ngành nên tạo ra sức lan tỏa, hiệu ứng to lớn với sự tác động qua lại, tương hỗ lẫn nhau…
Ảnh: tư liệu
Ngay sau khi quán triệt các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiến hành phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng chương trình hành động, phổ biến đến toàn thể các cán bộ, đảng viên và các đoàn thể quần chúng; xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống trong đảng viên, công chức cơ quan. Cùng với đó, gắn cuộc vận động vào các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan trong từng tháng, qúy, gắn vào phong trào thi đua yêu nước của ngành trong từng năm. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được chú trọng; thường xuyên tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm có trên 600 lượt cán bộ, đảng viên Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham gia học tập… Có 100% cán bộ, đảng viên tham gia đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua quán triệt, học tập, viết bài thi “Tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ý thức giác ngộ cách mạng đã được nâng lên. Cán bộ, đảng viên của ngành đã luôn nêu cao ý thức trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần đi sâu, đi sát cơ sở, nắm và chỉ đạo công tác, cán bộ, công chức của ngành đã thường xuyên đi cơ sở thực hiện công tác chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong các đợt phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua của chi bộ, cơ quan, ngoài việc phát động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, còn gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm tiêu chí thi đua. Song song với đó thì phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng đã được nhân rộng trong việc thực hiện các hoạt động của chi bộ, cơ quan. Từ đó, cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tư tưởng chính trị vững vàng, cá nhân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn bó với cơ sở, với nhân dân, sống giản dị, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn bảo vệ sự đoàn kết thống nhất nội bộ; thực hiện nói đi đôi với làm theo nghị quyết, chỉ thị của Đảng; có ý thức bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước…
Cùng với việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa đã luôn được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả. Bên cạnh đó, cơ quan cũng đã thường xuyên giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền sở tại; cán bộ, công chức tại nơi cư trú đều giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương, gương mẫu thực hiện trách nhiệm của người công dân. Đại đa số cán bộ, công chức của ngành đã thực hiện tốt việc phê bình và tự phê bình, có phong cách lành mạnh, giao tiếp văn minh, lịch sự, chân tình, cởi mở… Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không có cán bộ, công chức có biểu hiện tiêu cực tham ô, tham nhũng.
Biểu dương các điển hình tiên tiến trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006-2010
Phải khẳng định rằng, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã được các phòng chuyên môn, Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh tích cực triển khai thực hiện. Do đó, các chỉ tiêu thi đua hàng năm của ngành đều đạt và vượt cao so với kế hoạch đề ra. Từ trong quá trình thực hiện cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu có tác dụng cao trong công tác giáo dục tuyên truyền để mọi người học tập và noi theo.

Trong thời gian tới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh sẽ triển khai sâu rộng và có hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đi đôi với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, chú trọng phát động những phong trào gắn vào những nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong từng quý, từng năm, từng thời gian cụ thể. Có thể nói, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã và đang trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên… Tin tưởng rằng, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh sẽ còn thu được những kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Hoàng Thịnh