Thứ ba,  31/01/2023

Một số kết quả qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Đảng bộ tỉnh

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị (khoá X) về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức phát động thực hiện Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ tỉnh, ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh, xây dựng và ban hành chương trình hành động... Qua 4 năm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của Cuộc vận động, các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như : chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”; tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao...

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị (khoá X) về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức phát động thực hiện Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ tỉnh, ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh, xây dựng và ban hành chương trình hành động…
Qua 4 năm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của Cuộc vận động, các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như : chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”; tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; “xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” , đã có 100% các đảng bộ trực thuộc, các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh đều đã tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%; quần chúng tham gia học tập đạt trên 85% (tính theo đại diện hộ gia đình); 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết bản đăng ký xác định hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị đã được phát động. Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009” đã được các cấp, các ngành tổ chức rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia; đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong việc triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong Lễ tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 – Ảnh: N.N
Qua thực hiện Cuộc vận động, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác và về nhận thức chính trị, tư tưởng, trách nhiệm chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên công chức, viên chức đã hiểu rõ hơn nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Đã có chuyển biến bước đầu về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện nghiêm túc hơn. Từ tác động tích cực của Cuộc vận động, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh được tăng cường đáng kể. Kinh tế có mức tăng trưởng bình quân 5 năm (2006 – 2010) là 10,45%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 820 USD/năm. Lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển khá; kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn hằng năm đều tăng; sản xuất công nghiệp tăng khá về quy mô, tốc độ; kinh tế cửa khẩu từng bước khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 16,8%. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư. Năm 2010 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,61%; tổng thu ngân sách trên địa bàn 2.706 tỷ đồng, đạt 139,58% so với dự toán; 100% số xã có điện lưới quốc gia; 90,3% số xã có đường ô tô đi lại được 4 mùa. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; giáo dục – đào tạo tiếp tục mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29% năm 2005 xuống 15% năm 2010; đã cơ bản xoá xong hộ đói và nhà tạm cho các hộ gia đình chính sách; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị – xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp có bước trưởng thành và quyết tâm cao hơn, tạo được sự ổn định mọi mặt cho phát triển. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên được chỉ đạo tích cực, đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Đã tập trung củng cố các cơ sở đảng yếu kém, đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phát huy vai trò lãnh đạo ở cơ sở. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả của sinh hoạt chi bộ. Đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ ngày càng thực chất hơn, đã khắc phục một bước cơ bản bệnh thành tích trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, qua đó đã tạo được chuyển biến tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Đến nay, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 88%; số tổ chức cơ sở đảng yếu kém còn 0,66%, giảm 0,31% so với đầu nhiệm kỳ; số thôn có chi bộ chiếm 92,56%, không còn thôn “trắng” đảng viên; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 73%. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tiến bộ.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế: công tác tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề ở một số cấp uỷ, cơ quan, đơn vị còn chậm, chất lượng hạn chế, có nơi chưa đạt yêu cầu; việc xây dựng chương trình hành động, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống ở một số ít cấp uỷ, cơ quan, đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc triển khai Cuộc vận động có lúc, có nơi chưa nhịp nhàng; công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; công tác thi đua khen thưởng có lúc, có nơi chưa được coi trọng đúng mức, chưa được thường xuyên, kịp thời…

Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, là năm có vị trí quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015. Việc tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động, đưa hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên và của tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất đạo đức và lối sống, cán bộ cấp trên phải gương mẫu trước cán bộ cấp dưới, đảng viên và nhân dân, tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân để phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần tích cực vào việc triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặng Văn Cường