Thứ bảy,  21/05/2022

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ dân cử

LSO-Hiện nay, Lạng Sơn cùng với cả nước đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Qua công tác bầu cử, nhằm lựa chọn đúng cán bộ có đủ đức và tài, đại biểu xứng đáng cho lợi ích của nhân dân. Kinh nghiệm cho thấy, mỗi dịp chuẩn bị bầu cử, là mỗi dịp để chúng ta quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ dân cử. Đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm miền xuôi sung sướng được gặp Bác Hồ - Ảnh: Tư liệuNói về đức của người cán bộ; theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đức của người cán bộ gồm đạo đức công dân và đạo đức cách mạng. “Đạo đức cách mạng của người cán bộ là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng. Thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng....

LSO-Hiện nay, Lạng Sơn cùng với cả nước đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Qua công tác bầu cử, nhằm lựa chọn đúng cán bộ có đủ đức và tài, đại biểu xứng đáng cho lợi ích của nhân dân. Kinh nghiệm cho thấy, mỗi dịp chuẩn bị bầu cử, là mỗi dịp để chúng ta quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài của người cán bộ dân cử.
Đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm miền xuôi sung sướng được gặp Bác Hồ – Ảnh: Tư liệu
Nói về đức của người cán bộ; theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đức của người cán bộ gồm đạo đức công dân và đạo đức cách mạng. “Đạo đức cách mạng của người cán bộ là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng. Thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và lợi ích của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi công việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”. Trong giai đoạn cách mạng mới, đạo đức cách mạng của người cán bộ thể hiện trước hết ở sự trung thành với lý tưởng, đường lối chính trị của Đảng. Trung thành nhưng không thụ động, giáo điều, bảo thủ, trì trệ, né tránh khó khăn, ngại những thay đổi tiến bộ có lợi cho cách mạng, cho Đảng, cho nhân dân. Đức của người cán bộ hiện nay thể hiện ở sự trung thực, dân chủ trong công tác. Theo Bác, đạo đức công dân, tức là, con người Việt Nam được thể hiện ở phẩm chất giàu lòng nhân ái “thương người như thể thương thân”, sống trong sáng, làm điều thiện. Người cán bộ cách mạng phải có đầy đủ phẩm chất đạo đức công dân và đạo đức cách mạng. Nói về tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, người cán bộ phải có năng lực tổ chức triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, có phong cách công tác tốt, chống quan liêu, đại khái, chống bệnh ham chuộng hình thức. Vì tài là năng lực chuyên môn nên phải khéo dùng cán bộ, phải tuỳ tài mà dùng người; phải có chính sách tốt để phát hiện nhân tài, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ… Thấm nhuần tư tưởng của Bác, trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, tài của người cán bộ phải hiểu theo yêu cầu của mỗi vị trí công tác. Cán bộ lãnh đạo quản lý phải có năng lực tư duy, tổng hợp, năng lực khái quát, trừu tượng hoá, trên cơ sở tham mưu, tư vấn mà đề ra đường lối, chủ trương, các quyết sách đúng đắn. Cán bộ chuyên môn, thực hành phải giỏi về kỹ thuật, kỹ năng. Trong mỗi cán bộ thì đức và tài không tách biệt mà hoà quyện chặt chẽ và tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ ở từng vị trí công tác. Do nhận thức, quan niệm không đúng, không đầy đủ về đức và tài nên ở một số nơi vẫn xuất hiện định kiến, thành kiến về thành phần giai cấp, thành phần xuất thân, về cơ cấu thành phần địa phương, quan niệm máy móc, khắt khe về lối sống, cách sinh hoạt cá nhân. Một số không rõ quan niệm về giữ gìn đoàn kết nội bộ và thảo luận, tranh luận dân chủ, thẳng thắn trong tổ chức, không tôn trọng người còn trẻ chưa có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, coi nhẹ chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, coi trọng kinh nghiệm hơn tri thức khoa học…làm ảnh hưởng xấu đến công tác cán bộ. Tất cả những điều ấy đòi hỏi phải nghiên cứu sâu sắc và vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ của Đảng.
Cấp phát chứng chỉ ngoại ngữ cho lớp cán bộ công chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn – Ảnh: Thế Bảo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, để xây dựng được một đội ngũ cán bộ có đủ đức và tài phục vụ nhân dân thì phải thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, hình thành một đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của Đảng. Qua mỗi nhiệm kỳ bầu cử là dịp để phát hiện, tuyển chọn cán bộ từ trong lòng dân. Mặt khác, phải kịp thời khắc phục hiện tượng chảy máu chất xám bằng việc xây dựng các cơ chế chính sách trọng dụng người có đức, có tài. Kinh nghiệm cho thấy, trong công tác cán bộ, cần đặc biệt nhấn mạnh khả năng và trách nhiệm của bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phát hiện, giới thiệu nhân tài. Một trong những điểm thể hiện trách nhiệm và tài năng của bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan là thấy được, phát hiện được và giới thiệu được người có tài và đức độ để đảm nhiệm các vị trí công tác. Điều đó càng quan trọng đối với việc phát hiện và giới thiệu những người cán bộ dân cử khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 đang đến gần.

Minh Chấn