Thứ tư,  22/09/2021

Bác Hồ – Người suốt đời chăm lo cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nông dân

LSO-Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trên cương vị người đứng đầu Nhà nước cách mạng, Hồ Chí Minh đã dành hết tâm sức chăm lo đời sống cho nhân dân, cho nông dân. Việc trước hết là tổ chức “Chiến dịch tăng gia sản xuất” để tiết kiệm, mười ngày nhịn một bữa để lấy gạo cứu đói cho người nghèo và tự Người gương mẫu thực hiện. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn (23-2-1960) - Ảnh: Tư liệuKhi đi tìm đường cứu nước, Người đã từng nêu rõ mục tiêu phấn đấu: độc lập cho Tổ quốc và hạnh phúc cho đồng bào. Khi ở cương vị Chủ tịch nước, Người nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng làm, cũng như một người lính vâng lệnh quốc dân ra trước mặt trận”; “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng...

LSO-Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trên cương vị người đứng đầu Nhà nước cách mạng, Hồ Chí Minh đã dành hết tâm sức chăm lo đời sống cho nhân dân, cho nông dân. Việc trước hết là tổ chức “Chiến dịch tăng gia sản xuất” để tiết kiệm, mười ngày nhịn một bữa để lấy gạo cứu đói cho người nghèo và tự Người gương mẫu thực hiện.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn (23-2-1960) – Ảnh: Tư liệu
Khi đi tìm đường cứu nước, Người đã từng nêu rõ mục tiêu phấn đấu: độc lập cho Tổ quốc và hạnh phúc cho đồng bào. Khi ở cương vị Chủ tịch nước, Người nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng làm, cũng như một người lính vâng lệnh quốc dân ra trước mặt trận”; “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Người còn viết: “Nếu nước độc lập mà dân không được hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”. Đó là lý tưởng, hoài bão khát vọng của Hồ Chí Minh vì nhân dân, vì con người, nhân nghĩa một đời.
Những năm tháng đầu tiên của chính quyền cách mạng với bao khó khăn thử thách, phải chống thù trong giặc ngoài, Hồ Chí Minh đã cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Hồ Chí Minh không chỉ chăm lo đời sống cho nhân dân, cho nông dân mà còn chú trọng chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, chỉ ra hướng đi cho nông thôn, nông dân nước ta. Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã được Người đặc biệt quan tâm.
Trong thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam ngày 11-4-1946 Hồ Chí Minh nêu rõ: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước nhà, chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn.
Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.
Hồ Chí Minh đã sớm đặt vấn đề phải tổ chức nông dân lại trong cách làm ăn sao cho có lợi nhất. Bên cạnh tổ chức Nông hội là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân do Đảng lãnh đạo đã ra đời và có vai trò to lớn trong đấu tranh cách mạng, cần phải có tổ chức kinh tế thích hợp đối với nông dân đó là các hợp tác xã nông nghiệp. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã”. Người đã từng suy nghĩ nhiều về hợp tác xã của nông dân của kinh tế nông nghiệp. Trong tác phẩm “Đường cách mệnh” năm 1927, Người đã viết về hợp tác xã ở các nước Anh, Nga, Pháp, Đan Mạch, Đức. Người ta đã đề cập nhiều loại hình hợp tác xã và chỉ ra cái lợi của hợp tác xã: “Nếu chúng ta đứng riêng ra, thì sức nhỏ, mà làm không nên việc”. Sau khi đất nước độc lập, Hồ Chí Minh đã đề cập đến xây dựng hợp tác xã của nông dân.
Có thể thấy trong những lời chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, quan điểm, tư tưởng nổi bật của Người về hợp tác xã – một tổ chức kinh tế cấn thiết của nông nghiệp, nông thôn và nông dân nước ta. Đó cũng là những quan niệm đúng đắn nói lên bản chất của kinh tế hợp tác xã ở nước ta mà cho đến nay trong công cuộc đổi mới quan niệm đó vẫn còn nguyên giá trị, cần được nghiên cứu nghiêm túc và vận dụng có hiệu quả; bảo đảm các nguyên tắc như luật hợp tác xã đề ra; chống tiêu cực, tránh bệnh hình thức…
Trong thư gửi nông dân thi đua canh tác (2-1951), Hồ Chí Minh một lần nữa nhấn mạnh vai trò của mặt trận nông nghiệp và của nông dân: “Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ”. Người lưu ý: “Cán bộ chính quyền và các đoàn thể, trước hết là nông hội, cần phải đi sát với dân, đôn đốc và giúp đỡ dân về mọi mặt”.
Hồ Chí Minh rất coi trọng phát huy dân chủ ở nông thôn. Người luôn luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở phải tôn trọng quyền làm chủ của dân. Mọi việc phải đưa ra dân bàn bạc trước khi quyết định. Ngay từ những năm kháng chiến, Người đã phê bình và đòi hỏi phải khắc phục cho được tệ quan liêu, lãng phí, xa rời quần chúng. Động viên sự đóng góp của nông dân, phải quan tâm bồi dưỡng sức dân. Trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn, tổ chức hợp tác xã, Người căn dặn: “Phải dân chủ, tránh quan liêu mệnh lệnh, làm việc gì cũng cần bàn bạc kỹ với xã viên, làm việc theo lối mệnh lệnh, quan liêu, không dân chủ thì chắc chắn thất bại”.

Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của Đảng ta, dân tộc ta. Người suốt đời phấn đấu cho dân tộc được độc lập, đồng bào cả nước và nông dân được hạnh phúc, ấm no, sung sướng, văn minh và tiến bộ. Trước lúc đi xa, Người nhắc nhở Đảng và Chính phủ phải có kế hoạch thật tốt phát triển kinh tế, văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Hoàng Quang Hiểu