Thứ năm,  08/12/2022

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với dân

LSO-Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề mối quan hệ giữa Đảng với dân chiếm một dung lượng khá lớn  và có tính nguyên tắc.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa Đảng với dân là cơ sở chính trị, xã hội tạo nên sức mạnh của Đảng, đảm bảo cho Đảng đủ sức lãnh đạo đất nước, đưa cách mạng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại khuôn viên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khi tổng kết bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Thắng lợi của cách mạng không phải là công lao riêng của Đảng mà là công lao chung của toàn thể đồng bào. Thành công của Đảng là tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân”. Khẳng định “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Bác Hồ nhấn mạnh, dân là lực lượng to lớn, trong lực lượng to lớn đó trí tuệ của dân là cực kỳ quan trọng. Bác Hồ xác định: “Có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được….Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra”. Do vậy, theo Bác Hồ, Đảng phải giữ chặt mối quan hệ với dân, phải “học dân chúng”, phải “hỏi dân chúng” phải “hiểu dân chúng…. mỗi một khẩu hiệu, mỗi một công tác, mỗi một chính sách của chúng ta, phải dựa vào ý kiến và kinh nghiệm của dân chúng, phải nghe theo nguyện vọng của dân chúng”. Bác Hồ chỉ rõ: “Cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”. Tổng kết kinh nghiệm các địa phương, Bác Hồ chỉ ra: Nơi nào công việc kém là vì cán bộ xa dân, không giải thích cho dân, không cùng dân bàn bạc; nơi nào kha khá là do cán bộ biết giải quyết, biết cùng dân bàn bạc nhưng chưa hoàn toàn, nơi nào khá là do việc gì to nhỏ, cán bộ cũng biết bàn bạc cùng dân.

Chăm lo xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với dân, Bác Hồ xác định và nhấn mạnh Đảng phải trọng dân,  tin dân, yêu dân, kính dân và Bác cảnh báo nguyên nhân của bệnh quan liêu là do xa dân, khinh dân, không tin dân, không hiểu dân, không yêu dân. Với thế giới quan của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tôn vinh nhân dân là người làm ra lịch sử, sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần, Bác Hồ khẳng định “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”. Xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân là công việc quan trọng của Đảng. Để công việc này kết quả, Bác Hồ chỉ ra rằng, Đảng phải thực hiện dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ, Đảng phải “làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành”. Bác Hồ yêu cầu Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân, phải vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ trung thành, tận tụy của nhân dân. Bác Hồ xác định: “Dân không có muối Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn đủ no, dân không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo. Các cháu không có trường học, đảng phải lo….Tất cả mọi việc Đảng phải lo. Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, đấu tranh giành thống nhất nước nhà, Đảng phải lo. Ngay đến cả tương cà, mắm muối của dân, Đảng phải lo”.

Mối quan hệ giữa Đảng với dân là mối quan hệ hai chiều: Đảng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, dân là người ủy quyền cho Đảng, có trách nhiệm xây dựng Đảng bằng việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đóng góp ý kiến cho các tổ chức Đảng, cho cán bộ đảng viên, giới thiệu những người ưu tú để Đảng xem xét kết nạp vào Đảng, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Mối quan hệ hai chiều này được xây dựng bền chặt, Đảng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, niềm tin của dân với Đảng tăng lên, Đảng càng có sức mạnh thực hiện những công việc nhân dân ủy quyền. 84 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, vĩ đại. Có được những thắng lợi như vậy, không thể không nói đến mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, không thể không nói đến lực lượng của dân, trí tuệ của dân, sự đồng thuận của dân như Bác Hồ đã nhấn mạnh: “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên…. Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng”.

Quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với dân, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ “Xây dựng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân”. Thực hiện nhiệm vụ này, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng nêu rõ: Lãnh đạo các cấp phải lắng nghe ý kiến của nhân dân; có cơ chế để nhân dân bày tỏ ý kiến đối với những quyết định lớn, tham gia các công việc của Đảng; khắc phục lối làm việc quan liêu, xa dân; kết hợp giám sát trong Đảng với giám sát của Nhà nước và giám sát của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “Xây dựng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân” mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra.

MAI VĂN HOA