Thứ năm,  20/01/2022

Lạng Sơn tích cực quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng

LSO - Xác định được vai trò quan trọng của các chủ trương, nghị quyết của Đảng đối với sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng, trong thời gian qua, cụ thể là từ sau Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các chủ trương, nghị quyết Trung ương, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XI),  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đúng thời gian, đảm bảo chất lượng đề ra. Theo đó, nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV từ tỉnh đến cơ sở; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập tổ báo cáo viên cấp tỉnh hỗ trợ các đảng bộ trực thuộc học tập, quán triệt các Văn kiện Đại hội XI của Đảng.

LSO – Xác định được vai trò quan trọng của các chủ trương, nghị quyết của Đảng đối với sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng, trong thời gian qua, cụ thể là từ sau Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các chủ trương, nghị quyết Trung ương, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XI),  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đúng thời gian, đảm bảo chất lượng đề ra. Theo đó, nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV từ tỉnh đến cơ sở; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập tổ báo cáo viên cấp tỉnh hỗ trợ các đảng bộ trực thuộc học tập, quán triệt các Văn kiện Đại hội XI của Đảng. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp, các ngành. Chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phản ánh tình hình thực hiện nghị quyết; kịp thời phát hiện cổ vũ, động viên những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, phê phán ngăn ngừa những việc làm không đúng tinh thần nghị quyết đã xác định. Kết quả, từ năm 2011 đến nay, từ tỉnh đến các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, số cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%; cấp cơ sở đã mở được 468 lớp học tập, quán triệt nghị quyết, tỷ lệ tham gia đạt  từ 90-95%; tỷ lệ đại diện các hộ gia đình tham gia học tập đạt từ 80- 85%.

            
Cán bộ, đảng viên các xã, phường, thị trấn tham gia học tập NQTW6 (khoá XI) tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

   
Để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, với 8 nội dung chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả 3 khâu đột phá là: “Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, năng lực chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật hành chính, kỷ cương nội bộ, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tập trung làm chuyển biến căn bản công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị và triển khai các dự án phát triển sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh”. Đồng thời, giao cho các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ nội dung như trên, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa bằng kế hoạch, đề án trong chương trình công tác hàng năm.
    
Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ về thời gian và kế hoạch đề ra. Tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm  tự phê bình và phê bình  xong trong tháng 9/2012. Tháng 1/2013, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban  đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh và tương đương đã tổ chức kiểm điểm xong và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Đối với cấp cơ sở hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong quý 1/2013. Báo cáo tại buổi làm việc với đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá: Thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân đã giúp cấp ủy đảng và mỗi cấp ủy viên, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn những ưu điểm của mình để tiếp tục phát huy; đề ra được phương hướng phấn đấu và các giải pháp cụ thể, phù hợp để sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.
    
Bên cạnh đó, công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 3, 4, 5, 6 (khóa XI); Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm thực hiện, thông qua các hình thức như mở hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị báo cáo viên. Kết quả triển khai đến cán bộ, đảng viên đạt từ 85-95%, trong quần chúng nhân dân đạt từ 80-85%. Thêm nữa, Tỉnh ủy đã chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các nghị quyết Trung ương đã đề ra; gắn với xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ năm 2011- 2013, từ đó nhằm đảm bảo triển khai đến cấp cơ sở theo thời gian quy định.
   
Có thể khẳng định, việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương cơ bản được phổ biến, quán triệt thực hiện kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân từ tỉnh đến cơ sở  theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng trực thuộc đều xây dựng được chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện hàng năm. Qua đó, giúp cho cấp ủy đảng, chính quyền chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp mình, từng bước hoàn thành các mục tiêu nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đề ra; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.
   

HỒ XUÂN HƯƠNG