Thứ sáu,  02/12/2022

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lạng Sơn: 85 năm xây dựng và trưởng thành

DƯƠNG CÔNG TÙYỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy LSO- Công tác tổ chức xây dựng Đảng được khởi đầu ngay từ khi chuẩn bị các điều kiện về lý luận, tổ chức và cán bộ cho việc thành lập Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người sáng lập Đảng, vừa là nhà tổ chức đầu tiên của Đảng, đồng thời là người đặt nền móng cho công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đảng ta từ khi ra đời đã luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhờ đó Đảng đã không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong sự phát triển lớn mạnh của Đảng có đóng góp quan trọng của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Quá trình hình thành và phát triển lớn mạnh của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lạng Sơn luôn gắn liền với truyền thống vẻ vang của lịch sử phát triển Đảng bộ tỉnh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng qua các giai đoạn lịch sử.

Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung vào giác ngộ quần chúng, xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên; cùng với Đảng bộ lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đứng lên cùng với nhân dân cả nước tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

 

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm và tặng hoa các vận động viên tham dự hội thao nhân ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng.    Ảnh: HOÀNG HUẤN

Trong thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt từ khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy được thành lập tháng 8/1948 tại khu kháng chiến xã Tân Văn, huyện Bình Gia, Ban đã cùng với các Ban xây dựng đảng tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác phát triển Đảng gắn với việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh đủ sức lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời kỳ kháng chiến. Động viên sức người, sức của ra tiền tuyến, củng cố hậu phương vững mạnh góp phần cùng quân dân cả nước tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Từ năm 1976 đến năm 1986, công tác tổ chức của Đảng đã cùng các ngành, cấp thực hiện bố trí sắp xếp cán bộ, kiện toàn tổ chức, ổn định tư tưởng, các mặt công tác khi sáp nhập và tách tỉnh Cao Lạng. Đồng thời có phương án chủ động đối phó với tình hình và âm mưu của kẻ thù ở bên kia biên giới, tăng cường quản lý điều hành phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh.

Giai đoạn từ năm 1986 đến nay, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới, trong đó có đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới công tác tổ chức, xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới; nâng cao ý thức bảo vệ Đảng, củng cố và làm trong sạch nội bộ Đảng, bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đạt những kết quả quan trọng; tình hình chính trị nội bộ ổn định; công tác chính sách cán bộ được quan tâm, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh là một chặng đường dài vẻ vang. Ở mỗi thời kỳ cách mạng, với những hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, nhưng công tác tổ chức xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cấp ủy luôn tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất cách mạng, vượt qua mọi thử thách, khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Với những thành tích đạt được trong công tác, nhiều tập thể, cá nhân của ngành tổ chức xây dựng Đảng đã được nhận các phần thưởng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trao tặng. Năm 2002, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2009, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và năm 2015 được Chính phủ tặng cờ thi đua.

Sự nghiệp cách mạng của Đảng đang chuyển sang giai đoạn mới, điều đó cũng đặt ra yêu cầu cấp bách và những nhiệm vụ rất nặng nề đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu toàn diện để đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp đổi mới và phát triển, trong đó cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng. Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tổ chức gắn với giáo dục chính trị tư tưởng. Ba là, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức của các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đổi mới mạnh mẽ về cả nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy hành chính các cấp thực sự vững mạnh. Bốn là, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng và từng bước chuẩn hoá cán bộ theo quy định của Trung ương. Năm là, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; thường xuyên rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị theo đúng quy định phục vụ tốt cho công tác cán bộ và phát triển đảng. Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị, có trình độ nghiên cứu, chỉ đạo, tổng kết thực tiễn; công tâm, khách quan, khiêm tốn, giản dị, hòa đồng, trung thực trong tham mưu. Xây dựng Ban Tổ chức cấp uỷ các cấp trong sạch vững mạnh toàn diện.

D.C.T