Thứ sáu,  02/12/2022

Đảng bộ huyện Hữu Lũng: Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

LSO- Những năm qua, Đảng bộ huyện Hữu Lũng luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí Linh Văn Kim, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Đảng bộ đã chú trọng triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. 100% chức cơ sở đảng trong huyện đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trọng tâm là các nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)… Hằng năm, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập luôn đạt trên 90%.

Cán bộ hội viên phụ nữ xã Cai Kinh (Hữu Lũng) tham gia học nghị quyết

Cụ thể, trong tổ chức triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng bộ chú trọng việc rút ra bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân. Hoạt động báo cáo viên được đổi mới, bám sát thực tiễn ở cơ sở. Định kỳ hằng tháng, quý , huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện nhằm thông tin kịp thời tình hình thời sự chính trị nổi bật quốc tế, trong nước, trong tỉnh, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của huyện trong tháng, trong quý… Công tác giáo dục truyền thống trong Đảng bộ được đẩy mạnh với phong phú hình thức như: thực hiện biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, kỷ yếu ngành; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, báo cáo chuyên đề, hội thi… 5 năm qua, toàn huyện đã biên tập, xuất bản 7 cuốn lịch sử đảng bộ các xã, 5 cuốn kỷ yếu ngành. Đến nay, có 10/26 xã, thị trấn xuất bản được cuốn lịch sử đảng bộ, đến hết năm 2015, phấn đấu xuất bản thêm 3 cuốn lịch sử đảng bộ xã, nâng tổng số xã có lịch sử đảng bộ lên 13 xã.

Hơn nữa, Đảng bộ đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (nhóm giải  pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng). Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo 100% các chi đảng bộ cơ sở đăng ký các chuẩn mực thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Mỗi cá nhân lãnh đạo quản lý, cán bộ, đảng viên đăng ký cụ thể việc làm theo Bác gắn với việc khắc phục hạn chế khuyết điểm của bản thân (được chỉ ra qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4). Qua đó, nhận thức, tác phong, đạo đức lối sống của đông đảo cán bộ, đảng viên được nâng lên, tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã có 35 tập thể, 35 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cấp huyện, tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện gắn kết chặt chẽ việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp với việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động có kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để đúc rút kinh nghiệm. Hướng về cơ sở, thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; kết hợp giữa tuyên truyền của hệ thống Đảng với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống chính quyền nhằm đáp ứng kịp thời công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Bài, ảnh: HỒ XUÂN HƯƠNG