Thứ hai,  28/11/2022

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

LSO- Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đây, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Dân quân tự vệ huyện Tràng Định  giúp gia đình chính sách xây dựng nhà.  Ảnh: KHÁNH LY

Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. 100% các huyện, thành ủy và đa số các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết số 25-NQ/TW. Trong xây dựng chương trình hành động, đa số các cấp ủy đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những mặt còn hạn chế, yếu kém để xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chọn những nội dung đột phá, vận dụng linh hoạt theo tình hình thực tiễn tại địa phương.

Cụ thể, công tác dân vận của chính quyền, các lực lượng vũ trang đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ quyền biên giới; vận động, giúp đỡ nhân dân các xã vùng sâu, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ, xóa bỏ những hủ tục mê tín, dị đoan, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng làng bản văn hóa, gia đình văn hóa. Thực hiện tốt hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố và phát triển. Các cấp, ngành tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc và hỗ trợ nhân dân trong sản xuất, đời sống. Công tác xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân được bảo đảm. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng quy định. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tập trung nâng cao trách nhiệm công vụ của người đứng đầu, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; nâng cao hiệu quả thực hiện một cửa, một cửa liên thông của tất cả các cấp, ngành.

Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp phù hợp với đối tượng, trình độ dân trí… đã tập hợp lực lượng xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, phong trào thi đua yêu nước; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để phản ánh, đề xuất giải pháp để cấp ủy chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính. Triển khai tổ chức hiệu quả việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Từ thực tiễn cho thấy, muốn thực hiện có hiệu quả công tác dân vận thì cấp ủy luôn xác định việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận là công tác thường xuyên, liên tục, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức thực hiện. Đối với tổ chức Đảng, hệ thống chính trị bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm làm công tác dân vận; cán bộ, đảng viên phải làm gương, nêu gương trước nhân dân; phải thực hiện dân chủ, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chủ động, kịp thời lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nắm bắt, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân. Phát huy vai trò dân chủ đại diện, mở rộng dân chủ trực tiếp đến người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân; sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể, tích cực thu hút, tập hợp người dân tham gia các phong trào. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng tạo động lực thực hành “dân vân khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chọn lọc nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 (Khóa XI) và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt vai trò của người đứng đầu. Đổi mới hơn nữa công tác dân vận, cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng bộ, các tổ chức cơ sở đảng gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

PHÙNG QUỐC HOÀN.(Ban Dân vận Tỉnh ủy)