Thứ tư,  28/09/2022

Đảng bộ Công ty Điện lực lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn

LSO- Điện năng là loại hàng hóa đặc biệt, là sản phẩm thiết yếu cho các nhu cầu của xã hội và dân sinh; sức ép của xã hội, của thị trường về chất lượng điện, về các dịch vụ phục vụ bán điện cũng như yêu cầu của ngành, Chính phủ về hiệu quả công tác quản lý điện ngày càng cao. Xác định rõ vấn đề đó, trong 5 năm (2010 - 2015), Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn đã phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng đơn vị và các đoàn thể vững mạnh, nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Công nhân Công ty Điện lực lắp đặt nâng cấp lưới điện trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Ông Phạm Ngọc Minh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc công ty cho biết: Đứng trước thực trạng lưới điện hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc công ty luôn nắm bắt tình hình hoạt động, đề ra các nội dung cấp thiết, đánh giá bàn bạc, thống nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, Công ty đã tranh thủ và sử dụng mọi nguồn vốn của ngành, của tỉnh để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa lưới điện đảm bảo an toàn trong vận hành và chất lượng cấp điện phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cho khách hàng trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt các dự án; lựa chọn các nhà thầu theo đúng quy định, có năng lực và kinh nghiệm trong thi công. Quản lý tốt các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, nhất là đẩy nhanh công tác nghiệm thu, xác nhận khối lượng, quyết toán, thẩm tra quyết toán, thanh toán và thanh lý hợp đồng thi công, sớm đưa dự án vào vận hành để nâng cao hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, trong những năm qua, Đảng bộ công ty luôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các ngành chức năng vận động các chủ sử dụng đất bàn giao đất, tổ chức đo đạc, kiểm đếm, bồi thường thiệt hại. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế phù hợp trong công tác đền bù, thu hồi đất cho thực hiện các dự án. Do làm tốt công tác trên, trong nhiệm kỳ 2010 -2015, Đảng bộ công ty Điện lực Lạng Sơn đã chỉ đạo thực hiện đầu tư và quản lý 82 dự án với quy mô 179 km đường dây trung thế, 219 trạm biến áp, 1.106 km đường dây hạ thế đảm bảo cho lưới điện vận hành ổn định, tin cậy, cấp điện cho các nhu cầu ngày càng tăng về số lượng và chất lượng trên địa bàn. Những kết quả đạt được đã góp phần giúp Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật Tổng Công ty giao, tạo điều kiện thuận lợi  cho công ty kinh doanh điện năng ngày càng ổn định, nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ khách hàng. Đến nay, công ty luôn đạt tăng trưởng điện thương phẩm hằng năm từ 11 – 14%; thu nộp tiền điện, nộp thuế đạt 100%, tổn thất điện năng ngày càng giảm, thực hiện đạt tiêu chí về điện đối với các xã xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn 78 thôn với 5.645 hộ dân chưa có điện. Ban giám đốc công ty đã tham mưu cho các ngành xây dựng xong đề án cấp điện. Đề án được thực hiện đầu tư theo phân kỳ từ năm 2015 – 2020 với tổng vốn đầu tư 659 tỷ đồng sẽ cải tạo, cấp điện mới đến 228 thôn bản trên địa bàn 83 xã thuộc 10 huyện. Quy mô đầu tư gồm 598 km đường dây trung thế, 104 trạm biến áp với tổng dung lượng 5.714 KVA, 667 km đường dây hạ thế, số hộ được hưởng lợi từ dự án là 9.302 hộ.

Ông Phạm Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công ty khẳng định: Khi dự án được thực hiện xong, cơ bản các hộ dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được sử dụng điện, tỷ lệ có điện đạt 99,26%, chỉ còn 1.380 hộ dân phải sử dụng nguồn năng lượng khác.

Bài, ảnh: MAI VĂN HOA