Thứ hai,  26/09/2022

Công tác phát triển đảng viên: Coi trọng chất lượng

LSO- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, nhiệm kỳ 2010 – 2015, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc bám sát chỉ thị, nghị quyết, đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, công tác kết nạp đảng viên được tỉnh chú trọng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Cán bộ, đại biểu tỉnh tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tạo nguồn kết nạp đảng; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiến hành khảo sát nguồn phát triển đảng viên, chú trọng những thôn, bản, trường học chưa có hoặc có ít đảng viên. Tỉnh ủy luôn quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”, phải theo phương châm coi trọng chất hơn lượng.

Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy đã vận dụng thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng vùng, chú trọng bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú, bảo đảm sự kế thừa, phát triển trong Đảng. Các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ – viên chức; tổ chức cho quần chúng học tập nghiên cứu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… giúp họ có nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu biết về tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên và có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước để phát hiện và lựa chọn quần chúng ưu tú; giao việc cho những quần chúng tích cực để họ tự khẳng định năng lực hoạt động của mình… Qua đó đánh giá, nhận xét về thái độ, tinh thần trách nhiệm, động cơ phấn đấu của quần chúng, là cơ sở quan trọng để xem xét khi có đủ điều kiện thì đề nghị kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

Nhờ vậy, công tác phát triển đảng ở Đảng bộ tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, toàn tỉnh bồi dưỡng được 14.638 quần chúng ưu tú; kết nạp được 12.060 đảng viên, tăng 20,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng lên, tỷ lệ đảng viên mới có trình độ từ cao đẳng trở lên chiếm 36%; thanh niên chiếm 60,08%; nữ chiếm 42,55%. Nhiều đảng bộ phát triển đảng viên đạt cao so với chỉ tiêu kế hoạch như: Bắc Sơn, Lộc Bình, Hữu Lũng…

Ông Dương Xuân Huyên, Bí thư Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: Trong công tác kết nạp đảng viên, huyện ủy đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, ưu tiên nữ và đối tượng dân tộc thiểu số. Luôn gắn công tác kết nạp đảng viên với công tác củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Kết quả, số đảng viên kết nạp đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhiệm kỳ qua, toàn huyện kết nạp được 1.043 đảng viên, trong đó, số đảng viên là đoàn viên thanh niên chiếm 63,7%, là nữ chiếm 40,9%, số có trình độ cao đẳng trở lên chiếm 25,6%  so với tổng số đảng viên được kết nạp’’.

Cùng với việc tạo nguồn phát triển đảng viên, các cấp ủy, tổ chức Đảng luôn duy trì chế độ sinh hoạt theo đúng quy định, chất lượng, nội dung sinh hoạt ngày càng được nâng cao. Các cấp ủy cũng chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của đảng viên, tạo môi trường dân chủ, khách quan, giúp đảng viên, nhất là đảng viên mới kết nạp có điều kiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì thế qua từng năm, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Qua đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong nhiệm kỳ qua, đến cuối nhiệm kỳ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm 60%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85,94%; số thôn có chi bộ chiếm 98,32%, không còn thôn “trắng” đảng viên.

Bài, ảnh: HỒ XUÂN HƯƠNG