Thứ hai,  26/09/2022

Bắc Sơn tăng cường phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc

LSO- Trong 5 nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ huyện Bắc Sơn đã kết nạp được 1.167 đảng viên, trong đó có 107 đảng viên dân tộc Kinh, 901 đảng viên dân tộc Tày, 93 đảng viên dân tộc Nùng, 64 đảng viên dân tộc Dao và 2 đảng viên dân tộc Thái. Qua số liệu này cho thấy việc phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được Đảng bộ huyện Bắc Sơn hết sức quan tâm.

Ông Lộc Quang Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: Đảng bộ huyện hiện có 55 tổ chức cơ sở đảng gồm 23 đảng bộ, 32 chi bộ cơ sở với tổng số 5.886 đảng viên. Trong đó, số đảng viên là người dân tộc thiểu số có 5.373 đảng viên, chiếm 91%. Đạt được kết quả trên là do Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể để cấp ủy cơ sở tiến hành rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng và thực trạng; định kỳ hằng năm tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên và lãnh đạo các tổ chức quần chúng quán triệt việc thực hiện các quy định của Đảng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, giám sát, phát hiện các nhân tố ưu tú trong đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn huyện thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để giới thiệu cho Đảng xem xét, đề nghị kết nạp đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

 

Đại biểu là đảng viên người dân tộc dự Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXI

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Huyện ủy, số lượng đảng viên kết nạp mới trong 5 năm qua không chỉ đạt yêu cầu về số lượng mà chất lượng cũng được cao (số có trình độ cao đẳng trở lên chiếm 25,6% so với tổng số đảng viên được kết nạp). Đặc biệt, số lượng đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số tăng đã tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chính sách dân tộc tại những xã vùng sâu, vùng khó khăn.

Thực tiễn cho thấy, công tác phát triển đảng có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển chung của huyện Bắc Sơn. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXI đã đề ra mục tiêu cụ thể, đó là: mỗi năm kết nạp từ 200 đảng viên trở lên, trong đó chú trọng phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc tại những xã vùng sâu, xa, khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết đề ra, ngay sau Đại hội lần thứ XXI, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc thường xuyên chăm lo, củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở đảng. Củng cố công tác chính quyền, đoàn thể ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó sàng lọc, tạo nguồn và quan tâm kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ những đồng chí đang công tác tại cơ sở, coi trọng tạo nguồn từ đoàn viên thanh niên, lao động sản xuất giỏi có uy tín trong cộng đồng, con em các gia đình chính sách để tạo nguồn phát triển đảng viên. Cùng với đó, cấp ủy viên, đảng viên được phân công hướng dẫn giúp đỡ quần chúng ưu tú phải nắm vững nghiệp vụ công tác đảng viên, khi giới thiệu người vào Đảng phải sâu sát, tìm hiểu động cơ của người xin vào Đảng, không được đánh giá phiến diện, chống tư tưởng thụ động, ngại khó khăn, tuyệt đối hóa tiêu chuẩn dẫn đến thiếu tích cực trong tạo nguồn phát triển đảng viên.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Bí thư Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: vấn đề dân tộc, công tác dân tộc luôn được Đảng xác định là vấn đề chiến lược, có tầm quan trọng đặc biệt để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Việc kết nạp nhiều đảng viên là người dân tộc thiểu số luôn được Đảng bộ huyện quan tâm. Vì làm tốt công tác này sẽ góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, việc thực hiện các chính sách dân tộc tại những xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đồng thuận và hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: TRÍ DŨNG