Thứ tư,  07/12/2022
Đảng bộ thành phố Lạng Sơn:

Coi trọng đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ

LSO-Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Lạng Sơn luôn xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, việc đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ luôn được Thành ủy chú trọng chỉ đạo và thực hiện tốt.
Các học viên dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng do thành phố mở

Đồng chí Nguyễn La Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cho biết: Hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có 147 đồng chí (102 cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, phó các phòng ban, cơ quan, đơn vị của thành phố, 45 cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt phường, xã). Trong đó, trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 91%, còn lại là trung cấp; trình độ lý luận cao cấp và trung cấp chiếm 92%; cán bộ nữ chiếm 42%, cán bộ trẻ dưới 35 tuổi chiếm 10,2%. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đều đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, năng lực công tác cũng như kinh nghiệm thực tiễn; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu công tác, thành phố luôn quan tâm đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên để làm cơ sở quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ… Trong đánh giá cán bộ, căn cứ hướng dẫn của cấp trên, Thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên gắn với việc kiểm điểm đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đó đã thực hiện phân cấp trong thẩm quyền đánh giá, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong đánh giá cán bộ nhằm phát huy tính dân chủ, công bằng, khách quan. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý bình quân hằng năm đạt trên 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, căn cứ phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định về phân cấp quản lý cán bộ và quy chế giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, trong đó quy định rõ thẩm quyền quản lý, quy trình giới thiệu bổ nhiệm của các tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo đối với từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác cán bộ sau khi ban hành đều được quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, nhất là trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo và đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ.

Người đứng đầu các cấp ủy và cơ quan, đơn vị cũng đã nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong quản lý, sử dụng cán bộ; phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo kết hợp nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, dân chủ với tập trung… tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác cán bộ.

Thực hiện quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ, từ năm 2002 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện bổ nhiệm 128 trường hợp, điều động, luân chuyển 48 lượt cán bộ. Trong đó, điều động, luân chuyển từ thành phố về phường, xã 12 đồng chí; từ phường, xã lên thành phố 7 đồng chí; luân chuyển ngang giữa các phường, xã 4 đồng chí; giữa các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố 25 đồng chí. Cán bộ được luân chuyển cơ bản được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhìn chung công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa; công tác luân chuyển cán bộ mới chỉ giải quyết một số tình huống trước mắt, chưa đào tạo được nhiều cán bộ chiến lược, cán bộ trẻ…

Thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với đề cao thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá cán bộ, cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, cảm tính trong đánh giá cán bộ. Tăng cường quy hoạch, tạo nguồn cán bộ chiến lược; thực hiện việc tuyển dụng theo chức danh, đề án vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy. Hằng năm, triển khai thực hiện tốt việc luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đảm bảo việc luân chuyển cán bộ phải được thực hiện có kế hoạch, nền nếp, bám sát quy hoạch và tình hình đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

PHÙNG KHIÊM