Thứ sáu,  25/06/2021

UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh – UBKT các huyện ủy, thành ủy: Hiệu quả phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát

– Trong giai đoạn 2015 – 2020, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban kiểm tra các Huyện ủy, Thành ủy trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đảng bộ Quân sự trong lực lượng vũ trang tỉnh gồm 16 đảng bộ cơ sở. Trong đó, 5 đảng bộ trực thuộc và 11 đảng bộ quân sự huyện, thành phố; 70 tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong những năm qua, trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, Ủy ban Kiểm tra đã phối hợp tham mưu giúp cấp ủy hai bên lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ quân sự địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy tham gia ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên trao đổi thống nhất với Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đảng ủy quân sự và đảng viên theo Quy chế phối hợp bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Để thực hiện tốt công tác phối hợp, UBKT hai bên đã phối hợp tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho 163 đồng chí cấp ủy viên, ủy ban kiểm tra các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn UBKT Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố  với 28 đồng chí (trong đó 8 đồng chí chủ nhiệm UBKT, 20 đồng chí ủy viên UBKT). Trên cơ sở đó, đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, UBKT đã tham mưu giúp Ban Thường vụ 2 bên kiểm tra 4 tổ chức đảng, 8 đảng viên là cán bộ chủ trì; phối hợp chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp cơ sở kiểm tra 31 tổ chức đảng và 171 đảng viên. Tổ chức giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng, 4 đảng viên là cán bộ chủ trì; phối hợp chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp cơ sở giám sát 23 tổ chức đảng, 144 đảng viên. Trong đó, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, đoàn kết nội bộ; thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao; thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Thông qua công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết đơn, thư tố cáo đảng viên theo đúng quy định của Đảng; xem xét, xử lý nghiêm minh và thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, góp phần giữ ổn định tình hình cơ quan, đơn vị và địa bàn. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; bồi dưỡng phẩm chất, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, qua hoạt động phối hợp đã tăng cường mối quan hệ trao đổi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ làm công tác kiểm tra, góp phần xây dựng ngành kiểm tra các đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2020– 2025, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy tiếp tục đề ra quy chế phối hợp và tham gia ký kết công tác phối hợp, nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ quân sự tỉnh

DƯƠNG NGUYÊN