Thứ năm,  09/12/2021

Nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên: Cách làm của Văn Quan

– Hiện nay, huyện Văn Quan có tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên cao nhất so với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt cao, góp phần tạo thuận lợi và hiệu quả trong triển khai công việc tại các thôn, bản trên địa bàn.

Thực tế cho thấy: khi trưởng thôn chưa phải đảng viên sẽ không tham gia sinh hoạt chi bộ để bàn bạc, thảo luận và ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các công việc của thôn. Bởi vậy, sau mỗi kỳ sinh hoạt, bí thư chi bộ phải truyền đạt lại nội dung, trên cơ sở đó các trưởng thôn bắt đầu triển khai từng nhiệm vụ cụ thể.

Trước thực trạng đó, từ năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Quan đã chỉ đạo sát sao việc nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên gắn liền với thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đặc biệt, trước cuộc bầu trưởng thôn (được tổ chức cuối năm 2019), cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu nhân sự trưởng thôn.

Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Nà Bản, xã Đồng Giáp (bên trái) ghi nhận ý kiến của người dân trong thực hiện phong trào làm đường bê tông

Bà Lành Thị Huệ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Quan cho biết: Các đơn vị đã thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình, hiệp thương lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử trưởng thôn. Trong đó, chú trọng giới thiệu các đảng viên lâu năm, có uy tín và những đảng viên trẻ trưởng thành từ các phong trào đoàn thể của thôn.

Do làm tốt công tác nhân sự nên huyện Văn Quan đã có bước đột phá trong việc nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên. Sau cuộc bầu trưởng thôn cuối năm 2019, có 152/154 trưởng thôn là đảng viên được bầu, chiếm 98,7%. Tiếp đó, cùng với việc sáp nhập thôn, đội ngũ trưởng thôn cũng được kiện toàn, những đồng chí trưởng thôn chưa phải đảng viên được bồi dưỡng cảm tình và kết nạp đảng. Đến tháng 6/2021, sau sáp nhập thôn, toàn huyện có 122/123 trưởng thôn là đảng viên, chiếm 99,2%, cao nhất so với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (đồng chí trưởng thôn còn lại đang tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng và phấn đấu kết nạp trong năm 2021).

Thời gian qua, việc nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ tại các thôn, bản trên địa bàn. Bà Hà Thị Bồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Bản, xã Đồng Giáp cho biết: Sau khi được kết nạp Đảng và thực hiện kiêm nhiệm hai chức danh, tôi được trực tiếp tham gia và tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ, từ đó triển khai các nhiệm vụ bám sát tình hình thực tiễn của thôn. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, thôn đã phát triển được một số mô hình ăn quả như: cam, ổi và nhân rộng diện tích trám đen.

Bên cạnh việc tạo thuận lợi trong triển khai nhiệm vụ, tăng trách nhiệm công việc, việc nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên kết hợp với mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đang thực hiện đúng theo yêu cầu, tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngoài việc có tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên cao, hiện nay, huyện Văn Quan có 92/123 thôn thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, chiếm 74%. Thời gian tới, huyện tiếp tục nhân rộng mô hình này, phấn đấu đến năm 2025 nâng tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn lên 90%.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn là những người gần dân, sát dân nhất, là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền tại cơ sở. Việc nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên kết hợp với thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở Văn Quan đã và đang từng bước góp phần nâng cao hiệu quả công việc, qua đây, công tác tổ chức, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng kịp thời, đồng bộ và hiệu quả hơn

PHƯƠNG DUNG