Chủ nhật,  19/09/2021
Nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố:

Khó khăn ở Bình Gia

– Thực tế đã chứng minh chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị cơ sở, tạo thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương này ở huyện Bình Gia còn gặp nhiều khó khăn.


Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Suối Cáp, xã Tân Văn trao đổi thông tin với người dân

Ngay khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bình Gia xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để việc nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố được thực hiện có hiệu quả, BTV Huyện ủy đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn cân nhắc kỹ, lựa chọn, bố trí nhân sự có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu khi tham gia hoạt động, quản lý tại thôn, khối phố.

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy cũng chỉ đạo mỗi cấp ủy viên phụ trách địa bàn cần hướng dẫn, gỡ khó trong quá trình theo dõi cấp cơ sở thực hiện; xây dựng phương án bầu trưởng thôn, khối phố gắn với phương án nhân sự cấp ủy các chi bộ thôn, khối phố nhiệm kỳ 2020 – 2022… Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố của huyện vẫn ở mức thấp hơn so với các đơn vị khác trong tỉnh.

Ở xã Yên Lỗ, hiện nay có 3/9 thôn thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (thôn Pò Mầm, Khuổi Chặng, Khuổi Mè). Ông Hoàng Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi thực hiện nhất thể hóa ở những nơi có đủ điều kiện, đến nay, chưa triển khai tiếp tại các thôn khác do nhân sự chưa đáp ứng đủ yêu cầu, cùng đó chưa có đội ngũ trẻ kế cận dẫn đến việc thực hiện nhất thể hóa chưa được nhiều.

Cùng với Yên Lỗ, tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở một số xã: Tân Văn, Hồng Phong, Vĩnh Yên… cũng đạt thấp (khoảng 30%). Hiện nay, trên địa bàn huyện có 143 thôn, khối phố thì chỉ có 68 thôn, khối phố đã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố, đạt 47,5%. Kết quả này khiến Bình Gia là một trong những huyện có tỷ lệ nhất thể hóa 2 chức danh này đạt thấp ở tỉnh. Nguyên nhân phần lớn là do nhân sự chưa đáp ứng đủ yêu cầu, nhiều đảng viên trẻ có năng lực nhưng mức độ tín nhiệm trong Nhân dân chưa cao, một số người có tâm lý không thiết tha, gắn bó với công việc chung… dẫn đến việc thực hiện nhất thể hóa gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Gia cho biết: Phân tích rõ các khó khăn trong thực tế, BTV Huyện ủy đã đề ra một số giải pháp để khắc phục khó khăn. Trong đó, tập trung vào việc lựa chọn nhân sự; làm tốt công tác tuyên truyền, đào tạo đội ngũ kế cận… Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở phải làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, có quy trình chặt chẽ, phù hợp, bảo đảm sự đồng thuận cả trong quần chúng và trong tổ chức đảng.

Cùng với đó, BTV Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp sâu sát tận thôn bản, rà soát nhân sự để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó phải khuyến khích những thanh niên có trình độ đang có hướng phát triển tại địa phương tham gia các hoạt động của thôn, từ đây tạo điều kiện để đội ngũ này phấn đấu trở thành đảng viên, học tập kinh nghiệm cũng như tạo uy tín, niềm tin trong Nhân dân, giới thiệu đảm nhiệm các chức danh ở thôn.

Bên cạnh đó là làm tốt công tác tuyên truyền, đối với đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu đang đảm đương công việc thực hiện khuyến khích, động viên để họ tâm huyết với nhiệm vụ được giao, phát huy tốt “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân. Đồng thời, các cấp ủy tăng cường chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận, thực hiện chủ trương chung…

Nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố là hướng đi đúng đắn, mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn. Nhận thức rõ điều này, Huyện ủy Bình Gia đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để hướng tới mục tiêu đến năm 2025, nâng tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố đạt trên 90%.

THANH MAI