Chủ nhật,  03/12/2023

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại phiên họp thứ nhất Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2010

Vừa qua, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Trưởng Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 cấp Nhà nước (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức) đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Tổ chức.Bộ trưởng đánh giá: Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần-2010 đã được Bộ Chính trị, Ban bí thư và Thủ tướng Chính phủ quyết định là ngày Quốc lễ của dân tộc, nhằm tôn vinh các giá trị văn hoá đặc sắc, giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần-2010 và chủ động ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ được phân công. Đến nay công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng đã và đang triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo Đề án được Chính phủ phê duyệt. Để...

Vừa qua, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Trưởng Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 cấp Nhà nước (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức) đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Tổ chức.

Bộ trưởng đánh giá: Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần-2010 đã được Bộ Chính trị, Ban bí thư và Thủ tướng Chính phủ quyết định là ngày Quốc lễ của dân tộc, nhằm tôn vinh các giá trị văn hoá đặc sắc, giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần-2010 và chủ động ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ được phân công. Đến nay công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng đã và đang triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo Đề án được Chính phủ phê duyệt.

Để tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần-2010 đảm bảo đúng nghi lễ truyền thống, trang nghiêm, thành kính mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của UBND tỉnh Phú Thọ trong việc: Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, các tỉnh/thành phố tham gia tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần-2010 và Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII đạt hiệu quả thiết thực; Chỉ đạo các Sở, nghành của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL để tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo Quyết định số 595/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kịch bản tổng thể tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần-2010 và chương trình Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng (ngày 10 tháng Ba âm lịch) và Kế hoạch số 4380/KH-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII tại Phú Thọ năm 2010; Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình xây dựng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các công trình xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn Tỉnh phục vụ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần 2010; Chỉ đạo BTC Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần 2010 của tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình và tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện về chuyên môn, phục vụ, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng; Thành lập bộ phận thường trực làm đầu mối liên hệ chỉ đạo và hướng dẫn các tỉnh, thành, các cơ quan đơn vị tham gia hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010; Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể từng ngày (từ ngày 01đến 10 tháng Ba năm Canh Dần) để chỉ đạo và điều hành tổ chức thực hiện; Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất dự toán kinh phí, làm việc với Bộ Tài chính để thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt, cấp phát kịp thời.

Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Bộ trưởng yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ, các đơn vị trực thuộc Bộ phải chủ động phối hợp với Sở VH,TT&DL Phú Thọ để tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo kịch bản tổng thể Bộ đã phê duyệt tại Quyết định số 595/QĐ-BVHTTDL ngày 11 ngày 02 tháng 2010 và Kế hoạch số 4380/KH-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII tại Phú Thọ năm 2010.

Đối với Vụ văn hóa dân tộc, Văn phòng Bộ, tham mưu thành lập BTC Ngày hội VVH,TT&DL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII để chỉ đạo tổ chức Ngày hội theo nội dung Kế hoạch số 4380/KH-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 đạt kết quả tốt; Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ tổ chức các buổi biểu diễn phục vụ đồng bào tại Phú Thọ trong thời gian diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần-2010. Các đơn vị chủ động lập kế hoạch biểu diễn để đăng ký với Ban Tổ chức.

Các tiểu ban chuyên môn, như Tiểu ban chuyên môn phân công rõ trách nhiệm thành viên tiểu ban, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; Xây dựng và hoàn chỉnh kịch bản Lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng gắn với Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII-2010, thống nhất với UBND tỉnh Phú Thọ trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Trưởng BTC phê duyệt; Hoàn chỉnh kịch bản chi tiết chương trình lễ dâng hương các Vua Hùng (ngày 10 tháng Ba năm Canh Dần), trên cơ sở kịch bản tổng thể đã được thực hiện năm 2009 có điều chỉnh, bổ sung, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Trưởng BTC phê duyệt; Thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Chủ đề: “Kinh đô Văn Lang-Thăng Long-Hà Nội ngàn năm toả sáng”; Xây dựng và phê duyệt kịch bản diễu hành, biểu dương lực lượng văn hoá dân gian và lễ khánh thành Bảo tàng Hùng Vương; Xây dựng kịch bản lễ Bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII-2010, trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt; Hoàn chỉnh kịch bản chương trình trình diễn võ thuật dân tộc “Hào khí đất Việt” báo cáo BTC; Xây dựng và hoàn chỉnh kịch bản chương trình “Nối vòng tay nhân ái vì người nghèo Đất Tổ”; Cục Văn hóa cơ sở chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong Lễ khai mạc; chúc văn và diễn văn tại lễ dâng hương các vua Hùng ngày 10 tháng 3 năm 2010, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ – Phó trưởng Ban Tổ chức trình bày (đọc).

Tiểu ban tuyên truyền-Khánh tiết: Phân công rõ trách nhiệm thành viên tiểu ban, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạc; Chuẩn bị nội dung họp báo về kế hoạch tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII-năm 2010; Các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyên đề về Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 và Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII-năm 2010 trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương; Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam: Lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng; Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII – năm 2010 tối ngày 14 tháng 4 năm 2010; Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Kinh đô Văn Lang-Thăng Long-Hà Nội ngàn năm tỏa sáng” từ 20h00 đến 21h20 ngày 21 tháng 4 năm 2010 (ngày 8 tháng Ba âm lịch); Lễ dâng hương các Vua Hùng sáng 10 tháng Ba âm lịch; Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện tường thuật trực tiếp trên sóng Chương trình Lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng gắn với Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII-năm 2010; Tổ chức hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan tại thành phố Việt Trì, khu di tích lịch sử Đền Hùng và các địa phương tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Dần-2010.

Tiểu ban cơ sở vật chất-Tài chính-Hậu cần: Phân công rõ trách nhiệm thành viên tiểu ban, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; Tổng hợp kinh phí tổng thể tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Canh Dần 2010 và Ngày hội Văn hoá, Thể thao, Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII năm 2010, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong khi chờ duyệt kinh phí, đề xuất phương án cấp kinh phí tạm ứng cho các đơn vị để triển khai tổ chức các hoạt động theo kế hoạch; Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ cấp tạm ứng kinh phí cho các đơn vị thuộc tỉnh; Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch cấp tạm ứng kinh phí cho các đơn vị thuộc Bộ tham gia chủ trì thực hiện từng công việc.

Tiểu ban An ninh trật tự-An toàn giao thông: Phân công rõ trách nhiệm thành viên tiểu ban, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; Bộ Công an chủ động xây dựng phương án và kế hoạch phối hợp với Bộ Quốc phòng, các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn tổ chức lễ hội, an ninh trật tự – an toàn giao thông, phân luồng các phương tiện giao thông, đảm bảo thuận lợi phục vụ nhân dân về dự Giỗ Tổ; Xây dựng phương án bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo và nhân dân tham gia lễ hội; đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Tiểu ban Nghi lễ-Lễ tân: Phân công rõ trách nhiệm thành viên tiểu ban, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; Chủ trì, phối hợp với Tiểu ban Nội dung và Tiểu ban Tuyên truyền- Khánh tiết xây dựng kế hoạch đón tiếp đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Rà soát các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Việt Trì và vùng lân cận để chủ động sắp xếp, bố trí nơi ăn nghỉ cho đại biểu. Làm việc với các đơn vị cơ sở lưu trú, các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ nhân dân về dự Giỗ Tổ và cam kết không tăng giá phục vụ trong thời gian diễn ra lễ hội.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010


Tổ chức tuyên truyền tại địa phương về ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; định hướng các hoạt động về nguồn, tăng cường giáo dục truyền thống: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” cho các tầng lớp nhân dân; Tổ chức lễ dâng hương tại các di tích thờ Vua Hùng: Theo nghi thức truyền thống (thực hiện theo Công văn hướng dẫn số 796/HD-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn nghi thức Giỗ Tổ Hùng Vương của Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch); Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch mang bản sắc văn hóa dân tộc, vùng, miền.

Tổ chức các hoạt động tham gia tại tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 2069/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010, cụ thể: Tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng văn hoá dân gian: Từ 50 người trở lên, mang trang phục theo bản sắc văn hóa các dân tộc, vùng, miền; Tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Dựng trại văn hóa. – Trưng bày ảnh và sản vật đặc trưng của địa phương, vùng, miền; Cử đoàn nghệ thuật tham gia phục vụ Lễ hội; Tham gia diễn xướng văn hóa dân gian; Tham gia giao lưu dân ca các vùng, miền; Tham gia Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày; Tham gia các hoạt động khác trong khuôn khổ ngày hội.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố tham gia Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đồng Bắc lần thứ VII


Phối hợp chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch theo Kế hoạch số 4380/KH-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII tại Phú Thọ năm 2010.


Các Bộ, ngành, thành viên BTC, Thành viên BTC cấp Nhà nước, các Bộ, ngành, đoàn thể TW tham gia Giỗ Tổ, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 10/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010.


Bộ trưởng cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương: Chỉ đạo hoạt động và định hướng báo chí tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội đền Hùng; Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán kinh phí trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để cấp phát kịp thời.
Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng chỉ đạo: Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010 cấp Nhà nước phân công trách nhiệm từng thành viên, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đặt bộ phận thường trực tại Sở VH,TT&DL Phú Thọ; các tiểu ban chuyên môn phục vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở VH,TT&DL Phú Thọ triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

Theo vietnamtourism