Thứ bảy,  23/10/2021

Xây dựng Đề án "Đào tạo nghề du lịch cho lao động nông thôn"

Đây là Dự án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Nhằm hoàn thiện đề án trước khi trình Chính phủ phê duyệt, Bộ VHTTDL đã gửi đề xuất đến Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố để nghiên cứu nhu cầu thực tiễn của mỗi địa phương, góp ý và bổ sung thông tin cho việc hoàn thiện đề án và đề xuất nhu cầu đào tạo nghề du lịch cho nông dân của từng địa phương đến năm 2020, chia thành 2 giai đoạn từ 2011-2015 và 2016-2020. Đề xuất của địa phương cần nêu cụ thể: Tên nghề và số lượng nông dân dự kiến được đào tạo nghề, thời gian đào tạo; hình...

Đây là Dự án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Nhằm hoàn thiện đề án trước khi trình Chính phủ phê duyệt, Bộ VHTTDL đã gửi đề xuất đến Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố để nghiên cứu nhu cầu thực tiễn của mỗi địa phương, góp ý và bổ sung thông tin cho việc hoàn thiện đề án và đề xuất nhu cầu đào tạo nghề du lịch cho nông dân của từng địa phương đến năm 2020, chia thành 2 giai đoạn từ 2011-2015 và 2016-2020.

Đề xuất của địa phương cần nêu cụ thể: Tên nghề và số lượng nông dân dự kiến được đào tạo nghề, thời gian đào tạo; hình thức đào tạo tập trung ở trung tâm dạy nghề của địa phương (nêu rõ tên trung tâm, địa chỉ) hoặc mở lớp tại địa địa phương; Khái quát việc tổ chức hành nghề du lịch cho nông dân đã được đào tạo: Nêu rõ địa điểm, điều kiện và khả năng phát triển du lịch và nghề liên quan đến du lịch tại điểm du lịch này; Cam kết, trách nghiệm và sự tham gia của địa phương đối với việc triển khai dự án trên địa bàn của tỉnh, thành phố; và kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đề xuất nhu cầu đào tạo nghề du lịch cho nông dân từ nay đến năm 2020 của Sở VHTTDL được coi là “đơn đặt hàng” của địa phương trong đào tạo nghề du lịch cho lao động nông thôn để Bộ VHTTDL bố trí nguồn lực khi Đề xuất Dự án dạy nghề du lịch cho lao động nông thôn khi được Ngân hàng Thế giới chấp thuận.

Mọi góp ý cho Dự án và đề xuất nhu cầu đào tạo nghề du lịch cho nông dân của các Sở đề nghị gửi trực tiếp cho Vụ Đào tạo – Bộ VHTTDL, địa chỉ 51 Ngô Quyền – Hà Nội; Fax số (84-4) 9.439009; (84-4) 9.454330 và một bản vào hộp thư điện tử drnguyenvanluu@yahoo.com hoặc Doanphuongtham@yahoo.com). Hạn cuối đến hết ngày 31/7/2010.

Theo Vietnamtourim