Thứ bảy,  02/07/2022

Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Hội Gióng ở đền Phù Ðổng và đền Sóc

Chiều 30/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo về việc Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc được UNESCO xem xét và công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.Trong dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết về kế hoạch bảo tồn phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc gồm: Tiếp tục kiểm kê khoa học về lễ hội phụng thờ đền Thánh Gióng; nâng cao nhận thức của cộng đồng về các giá trị của di sản; thông qua việc xuất bản và cung cấp những ấn phẩm văn hóa về Hội Gióng ở nhiều hình thức; mở chuyên mục định kỳ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội từ tháng giêng đến hết tháng 4 âm lịch hằng năm để quảng bá Hội Gióng; khuyến khích và hỗ trợ cộng đồng xây dựng trang Web riêng về Hội Gióng để phát triển du lịch; lập kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc nói riêng,...

Chiều 30/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo về việc Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc được UNESCO xem xét và công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trong dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết về kế hoạch bảo tồn phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc gồm: Tiếp tục kiểm kê khoa học về lễ hội phụng thờ đền Thánh Gióng; nâng cao nhận thức của cộng đồng về các giá trị của di sản; thông qua việc xuất bản và cung cấp những ấn phẩm văn hóa về Hội Gióng ở nhiều hình thức; mở chuyên mục định kỳ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội từ tháng giêng đến hết tháng 4 âm lịch hằng năm để quảng bá Hội Gióng; khuyến khích và hỗ trợ cộng đồng xây dựng trang Web riêng về Hội Gióng để phát triển du lịch; lập kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc nói riêng, Hội Gióng ở các làng, xã khác nói chung, nhằm phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Theo Vietnamtourims