Thứ tư,  08/02/2023

Triển khai dự án lập quy hoạch phát triển du lịch cao nguyên đá Đồng Văn

Chiều 22-8, tỉnh Hà Giang và Công ty Mckinsey & Company Việt Nam đã họp triển khai Dự án lập quy hoạch phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu (ĐCTC) cao nguyên đá Đồng Văn và TP Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2035.

Dự án được tỉnh Hà Giang kỳ vọng sẽ giúp tỉnh xây dựng và phát triển cao nguyên đá Đồng Văn thành khu du lịch Quốc gia, gắn với sự phát triển du lịch của TP Hà Giang. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển du lịch với thực hiện chiến lược con người, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao đời sống nhân dân vùng cao.

Để đạt được mục tiêu trên, lãnh đạo tỉnh Hà Giang và Công ty Mckinsey & Company Việt Nam đã thảo luận về những nội dung trọng tâm mà dự án quy hoạch cần thực hiện, đó là: Đề xuất được giá trị cốt lõi của cao nguyên đá Đồng Văn; xác định rõ được các phân khúc khách du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch và những ưu tiên về hạ tầng; kế hoạch quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực… Đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, giúp tỉnh Hà Giang từng bước hoàn thành mục tiêu thu hút đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, bảo tồn hệ sinh thái và văn hóa.

Các chuyên gia tư vấn của Công ty Mckinsey & Company Việt Nam đưa ra nhiều khuyến nghị đối với tỉnh Hà Giang, trong đó đặc biệt lưu ý là cần phải bảo vệ, giữ hiện trạng của cao nguyên đá Đồng Văn, bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Theo kế hoạch, quá trình xây dựng dự án gồm hai giai đoạn với thời gian thực hiện khoảng 16 tuần: Giai đoạn một, tiến hành chẩn đoán chi tiết về thực trạng của tỉnh Hà Giang dựa trên khung đánh giá độc quyền về du lịch của Mckinsey, lập dự thảo đầu tiên của bản quy hoạch đầu tư phát triển du lịch; giai đoạn hai, xây dựng lộ trình chiến lược và kế hoạch triển khai.

Theo Nhandan