Thứ sáu,  14/05/2021

Không chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh trong thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo dự thảo, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ không bắt buộc tổ chức thi cụm và bỏ chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh.Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được trả về cho các tỉnh tự tổ chức theo hình thức phù hợp với điều kiện và năng lực địa phương. Vấn đề thanh tra thi cũng có thay đổi. Theo đó, Giám đốc các Sở GD và ĐT ra quyết định thành lập đoàn thanh tra thi tại địa phương để giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế trong tất cả các khâu của kỳ thi. Trong trường hợp cần thiết, tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để huy động cán bộ, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tham gia công tác thanh tra kỳ thi tại địa phương; bỏ thanh tra ủy quyền của Bộ. Mặt khác, Bộ GD và ĐT sẽ thay đổi thành phần ra đề thi, gồm cả giáo...
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo dự thảo, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ không bắt buộc tổ chức thi cụm và bỏ chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được trả về cho các tỉnh tự tổ chức theo hình thức phù hợp với điều kiện và năng lực địa phương. Vấn đề thanh tra thi cũng có thay đổi. Theo đó, Giám đốc các Sở GD và ĐT ra quyết định thành lập đoàn thanh tra thi tại địa phương để giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế trong tất cả các khâu của kỳ thi. Trong trường hợp cần thiết, tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để huy động cán bộ, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tham gia công tác thanh tra kỳ thi tại địa phương; bỏ thanh tra ủy quyền của Bộ. Mặt khác, Bộ GD và ĐT sẽ thay đổi thành phần ra đề thi, gồm cả giáo viên trung học phổ thông và giảng viên đại học, nhằm thực hiện tốt tính phản biện giữa các thành viên, nhằm bảo đảm tính chính xác của đề.

Theo Nhandan