Chủ nhật,  09/05/2021

Các sự kiện giáo dục nổi bật trong năm 2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa công bố các sự kiện nổi bật của ngành GD và ĐT trong năm 2011. Trong đó, đáng chú ý, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 10-CT/T.Ư về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; thảo luận dự thảo Luật Giáo dục đại học tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII.Ngoài ra, trong năm vừa qua, Bộ GD và ĐT thực hiện xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 nhận được sự quan tâm góp ý của toàn xã hội; tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý GD và ĐT theo hướng...
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa công bố các sự kiện nổi bật của ngành GD và ĐT trong năm 2011. Trong đó, đáng chú ý, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 10-CT/T.Ư về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; thảo luận dự thảo Luật Giáo dục đại học tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII.

Ngoài ra, trong năm vừa qua, Bộ GD và ĐT thực hiện xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 nhận được sự quan tâm góp ý của toàn xã hội; tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý GD và ĐT theo hướng tăng cường phân cấp gắn với nâng cao trách nhiệm; tăng cường thanh tra, kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và các cơ sở liên kết đào tạo với nước ngoài, xử lý nghiêm các vi phạm.

Theo Nhandan