Thứ tư,  14/04/2021

Tổng kết Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn

Trong giai đoạn 2009-2016 Đề án đã xuất bản gần 400 đầu sách với trên 9,4 triệu bản sách. Sách có nội dung phong phú về nhiều lĩnh vực, cung cấp những tri thức cơ bản, thiết thực và chính thống cho cơ sở xã, phường, thị trấn...

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2016.

Dự Hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại Hội nghị, ông Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết: Việc trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước là một chủ trương hết sức đúng đắn, thể hiện nhận thức và quyết tâm của Đảng đối với yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân ở cơ sở.

Đề án đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên ở cơ sở và các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số có điều kiện tự trang bị, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực về nhiều mặt, trau dồi kỹ năng hoạt động, lao động sản xuất…

Cũng theo ông Phạm Chí Thành, việc triển khai Đề án vẫn còn những tồn tại, hạn chế như số lượng bộ sách gửi cho xã, phường, thị trấn còn ít. Ở một số nơi, quá trình quản lý, khai thác, sử dụng sách chưa bám sát mục tiêu của Đề án. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng sách của Đề án, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện Đề án…

Trong giai đoạn này, Đề án đã xuất bản gần 400 đầu sách (bao gồm cả đĩa CD-ROM và CD Audio) với trên 9,4 triệu bản sách. Sách có nội dung phong phú về nhiều lĩnh vực, cung cấp những tri thức cơ bản, thiết thực, quan trọng, chính thống về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, công tác quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho cơ sở xã, phường, thị trấn…

Nội dung sách bảo đảm khách quan, chính xác, khoa học, cung cấp những thông tin chính thống về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật, phổ biến nhiều kiến thức, kỹ năng thực hành cụ thể, phù hợp với đối tượng ở cơ sở. Sách được biên soạn ngắn gọn, văn phong giản dị, trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Việc tăng cường trang bị sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Kết luận của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ”…

Theo baochinhphu