Thứ ba,  22/06/2021

Những điểm mới đáng chú ý trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Từ 1-1-2021, Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ có hiệu lực. Là đạo luật có ảnh hưởng rộng đến nhân dân và người lao động, Bộ luật Lao động năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều, thể hiện 10 điểm mới chủ yếu đối với người lao động, cùng sáu điểm mới chủ yếu đối với người sử dụng lao động.

[Infographic] Những điểm mới đáng chú ý trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Theo Nhandan