Thứ năm,  30/06/2022

Quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

– UBND tỉnh vừa ban hành quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn (Quyết định 941/QĐ-UBND ngày 2/6/2022). Quy định này áp dụng việc sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn trong hoạt động hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu phụ Tân Thanh. Theo đó quy định 7 bước trong quy trình xuất khẩu, 8 bước trong quy trình nhập khẩu trên Nền tảng cửa khẩu số.

BẢO VY