Thứ sáu,  09/12/2022

Khánh thành điểm tuyên truyền khoa học công nghệ và truy cập INTERNET cho thanh niên

LSO-Ngày 15/3, huyện Chi Lăng đã khánh thành điểm tuyên truyền khoa học công nghệ và truy cập INTERNET cho thanh niên.Việc đưa điểm INTERNET và tuyên truyền khoa học công nghệ cho thanh niên nhằm mục tiêu ứng dụng các dịch vụ Viên Thông- Công nghệ tiên tiến vào thực tiễn trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên phục vụ công tác học tập, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận, đăng kí và sử dụng dịch vụ viên thông- công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên tham gia phối hợp với trung tâm viễn thông 4 phát triển- khai thác các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin được hưởng triết khấu thương mại theo quy định của Viễn Thông Lạng Sơn qua đó có kinh phí để thực hiện các phong trào đoàn và chi phí phát sinh trong quá trình duy trì hoạt động điểm “INTERNET thanh niên” . Đây là điều kiện thuận lợi, để nhân rộng các điểm “INTERNET thanh niên” đồng thời góp phần tích cực để gây quỹ, hỗ trợ kinh phí đối với công...

LSO-Ngày 15/3, huyện Chi Lăng đã khánh thành điểm tuyên truyền khoa học công nghệ và truy cập INTERNET cho thanh niên.
Việc đưa điểm INTERNET và tuyên truyền khoa học công nghệ cho thanh niên nhằm mục tiêu ứng dụng các dịch vụ Viên Thông- Công nghệ tiên tiến vào thực tiễn trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên phục vụ công tác học tập, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận, đăng kí và sử dụng dịch vụ viên thông- công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên tham gia phối hợp với trung tâm viễn thông 4 phát triển- khai thác các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin được hưởng triết khấu thương mại theo quy định của Viễn Thông Lạng Sơn qua đó có kinh phí để thực hiện các phong trào đoàn và chi phí phát sinh trong quá trình duy trì hoạt động điểm “INTERNET thanh niên” . Đây là điều kiện thuận lợi, để nhân rộng các điểm “INTERNET thanh niên” đồng thời góp phần tích cực để gây quỹ, hỗ trợ kinh phí đối với công tác Đoàn tại cơ sở, việc duy trì hoạt động và phát triển các điểm “ INTERNET thanh niên” là hoạt động quan trọng, nhằm tuyên truyền phổ biến các kiến thức cho đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức đoàn, hội ngày một vững mạnh.

Thanh Hà